İcra Takibine İtirazda Kira Bedeline İtiraz Edilmemesi ve İtirazın Kaldırılması Davasına Etkisi

 1- İtirazın Kaldırılması Davasında İtirazla Sınırlı İnceleme Kuralı

Bilindiği üzere, İcra ve İflas Kanunu madde 63 gereği, borçlunun icra takibine itiraz dilekçesinde ileri sürdüğü itirazlar bağlayıcı olup, itirazın kaldırılması davasında, bu dilekçesinin dışında yeni iddia ve savunmalar ileri süremez. Diğer bir deyişle, kiracı, tahliye talepli ve tahliye talebi içermeyen (yalnızca kira bedelinin ödenmesi talebini içeren) icra takibine itiraz dilekçesinde ileri sürmediği takas, ödeme, imza itirazı gibi sebepleri dava aşamasında ileri süremez.  Peki, kira bedeline (aylık kira tutarına) itiraz etmeyen (yani miktarın gerçekte daha az olduğunu itiraz dilekçesinde ileri sürmeyen) kiracı, bu iddiasını itirazın kaldırılması davasında ileri sürebilecek midir?

2- Kira Bedeline İlişkin Savunmalar: Senet Metninden Anlaşılan İtirazdır

Yargıtay, İİK madde 63’teki sınırlamada da açıkça düzenlendiği üzere, senet metninden anlaşılabilecek itirazların her aşamada ileri sürülebileceğini kabul etmektedir. Diğer bir deyişle, icra takibine itirazda ileri sürülmeyen kira bedeli itirazının, itirazın kaldırılması davasında ileri sürülebileceğini, zira kira bedelinin kira sözleşmesinden anlaşılabilecek itirazlardan olduğunu kabul etmektedir. Fakat bunun için, yazılı bir kira sözleşmesi ve sözleşmede açıkça belirtilmiş bir kira bedeli olması gerekir.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 09.06.2021 tarihli, 2021/1931 E.  ,  2021/6252 K.

Olaylar ve Yerel Mahkeme Kararı: Kiraya veren alacaklı kira alacağının tahsili için tahliye talepli başlattığı icra takibine, kiracının, 01/06/2019 tarihinde anahtar teslim etmesinden ötürü borcu olmadığı beyanı ile icra dairesine itiraz etmesi üzerine, kiraya verenin itirazın kaldırılması istemiyle mahkemeye başvurduğu, mahkemece yıllık kira bedeli konusunda anlaşma olmamasından ötürü önceki yıl kira bedeli olan 120.000,00 TL ve işlemiş faizi yönünden itirazın kaldırılmasına karar verildiği, kiracı ve kiraya verenin istinaf kanun yoluna başvurması üzerine

 

Bölge Adliye Mahkemesi’nce: kiracının icra dairesine aylık kira bedeli konusunda itiraz etmemesinden ötürü İİK ‘nın 63. maddesi hükmü uyarınca icra mahkemesinde iddiasını genişletemeyeceğinden bahisle ilk derece mahkemesi kararını kaldırarak takip konusu alacağın tamamı yönünden itirazın kaldırılmasına karar verdiği, karara karşı borçlu kiracının temyiz yoluna başvurduğu anlaşılmaktadır.


Yargıtay Aşaması: ….Yine takip talebinde 1 yıllık kira bedeli üzerinden alacak talebinde bulunulmuşsa da kiracı ancak tahliye tarihine kadar olan kira parasından sorumlu tutulabilir. Tahliye tarihinden sonraki alacak istemi, tazminat hukukunu ilgilendirdiğinden ve alacağın tespiti yargılamayı gerektirdiğinden, dar yetkili icra mahkemesinde tahliye sonrasına ilişkin istemin reddine karar verilmesi gerekir. Bu durumda tahliye tarihine kadar hesap edilecek kira bedelinin ödenmesi gerekir. Alacaklının icra takibinde dayandığı kira sözleşmesinde 2. yıldan sonra kira bedelinin artırılacağına ilişkin taraflar arasında herhangi bir anlaşma yapılmamış olup, önceki dönem kira bedeli konusunda ise yıllık kira bedelinin 120.000 TL olduğu sözleşme ile sabittir. Kira artış oranı konusunda anlaşma yapılmadığı anlaşıldığından İİK'nın 63. madde hükmü gereği borçlu kiracı senet metninden anlaşılan itiraz sebebini değiştirebilir ve genişletebilir.
O halde Bölge Adliye Mahkemesi’nce, kiracının, yeni kira döneminin başlangıcından itibaren anahtar tesliminin kiraya verene bildirildiği tarih olarak kabul edilen tahliye tarihine kadar, önceki dönem yıllık kira bedeli (120.000TL) üzerinden hesaplanacak kira borcundan sorumlu olduğu gözetilmek suretiyle bu miktara yönelik itirazın kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken itirazın tamamen kaldırılması yolunda hüküm tesisi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç Olarak

İcra takibine vaki itiraz dilekçesinde, alacaklı tarafından talep edilen aylık kira bedeline açıkça itiraz etmeyen borçlu tarafın bu hatası tartışmalı konuları gündeme getirmektedir. Borçlu itiraz dilekçesinde kira bedeline itiraz etmemişse kira bedeli kesinleşmiş midir? Yargıtay, kira bedeline itiraz edilmemiş olsa bile bu itirazın yargılama safhasında ileri sürülebileceğini, kira sözleşmesi metninden anlaşılan iddiaların genişletme yasağına tabii tutulamayacağı kuralının burada da çalışacağını kabul etmektedir.

Daha fazla bilgi, hukuki danışmanlık ve sorularınız için Whatsapp hattımızdan veya mail yoluyla bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz. 10.07.2021

Ecenur Tuncel Uyanık

Av. Ecenur Tuncel Uyanık

Yazar, İzmir Barosu'na kayıtlı Avukat olup, aynı zamanda Türk Patent ve Marka Kurumu'na kayıtlı yetkili Marka Vekilidir. Marka Hukuku alanında çalışmalarını yoğunlaştırmıştır.