REKABET HUKUKU

 
Giriş
 
İktisat bilimi, kıt kaynakların verimli kullanılmasını konu edinir. Rekabet Hukuku teoremi, iktisat biliminin konusunu oluşturan ‘verimlilik’ kavramını yakından ilgilendiren bir bakış açısına sahiptir. Rekabet otoritelerinin amacı, tüketicinin ürüne veya hizmete en az maliyetle ulaşmasını sağlamaktır. Bu amaç uğruna, firmaların en yüksek rekabet ortamında varlık göstermesi gerektiğini önkoşul sayar. Firmaların en yüksek rekabet ortamında varlık göstermesi halinde, fiyatların belirlenmesi, ürünlerin veya hizmetlerin kalitesi, ulaştırma ve teslim koşulları, garanti kapsamı ve şartları, teknolojik girişimler gibi onlarca konuda tüketicinin maksimum fayda elde ederek üretici ve satıcının kaynakları maksimum verimlilik ile kullanacağını kabul eder.
 
Dünyanın tüm ülkelerinde rekabet kurumları ve otoriteleri piyasa koşullarındaki bağımsız rekabetin korunması için düzenlemeler yapmaktadır. Türkiye’de de aynı gerekçeler ile yürürlüğe konan Rekabetin Korunması Hakkında Kanun işletmelerin rekabeti bozucu eylemlerini yasaklamıştır. Kanunda; rekabetin bozulmasını önlemeye yönelik üç temel yasak düzenlenmiştir:
 
-Rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararlar (RKHK madde 4)
-Hakim durumun kötüye kullanılması (RKHK madde 6)
-Birleşme ve devralma (RKHK madde 7)
 
Bazı Hizmetlerimiz
 
 • Sözleşmelerin rekabet mevzuatına uyumlu hale getirilerek dikey sınırlamalar yönünden gerekli düzenlemelerin yapılması ile danışmanlık hizmetleri.
 • Rekabet mevzuatı çerçevesinde ihlal teşkil edebilecek eylem ve kararların mevzuata uygun hale getirilmesi hususlarında danışmanlık hizmetleri
 • Eylem veya anlaşmanın bireysel muafiyet kapsamında olup olmadığı değerlendirmelerinde hukuki danışmanlık hizmetleri ile bireysel muafiyet başvurusunun düzenlenmesi hizmetleri.
 • Eylem veya anlaşmanın grup muafiyetleri kapsamında olup olmadığı değerlendirmelerinde hukuki danışmanlık hizmetleri.
 • Eşik sistemi hakkında tespit ve değerlendirmeler hakkında danışmanlık hizmetleri.
 • Rekabet Kurumu tarafından soruşturma başlatılması halinde kurum önünde savunma ve temsil faaliyetleri.
 • Kurum tarafından verilen idari para cezaları ile başkaca yaptırımların iptaline yönelik davaların açılması ve Avukatlık hizmetleri.
 • Hangi tür birleşme ve devralmaların hukuki geçerlilik kazanabilmesi için Rekabet Kuruluna (Kurul) bildirilerek izin alınması gerektiğine ilişkin değerlendirme ve danışmanlık faaliyetleri ile; izin başvurusunun düzenlenmesi ve Kurum önünde temsil faaliyetleri.
 • Birleşme ve devralma bildiriminde bulunulmaması nedeniyle düzenlenen idari para cezası ile diğer tedbir ve kararların iptali davalarında Avukatlık hizmetleri.
 • Birleşme ve devralmaların izin rejimi kapsamında cirolarının tespit edilmesi hususlarında hukuki danışmanlık hizmetleri.
 • Birleşme ve devralmalara ilişkin taahhüt sistemi uyarınca taahhütlerin hazırlanması ve Kurum önünde temsil faaliyetleri.
 • Muafiyet ve/veya menfi tespit başvurularının düzenlenmesi ve Kurum önündetemsil faaliyetleri.
 
Sık Sorulan Sorular
 
 • Rekabet ihlali oluşturan yasak davranışlar nelerdir?
 • Dikey anlaşma nedir? Yatay anlaşma nedir?
 • Bütün işletmeler rekabet hukuna tabii midir? Eşik sistemi nedir? Pazar payı nasıl hesaplanır?
 • Eşik sisteminin uygulanmadığı sınırlamalar nelerdir?
 • Rekabet etmeme yükümlülükleri kaç yıllık düzenlenebilir?
 • Yeniden fiyat belirlemesi yasak mı?
 • En çok kayrılan müşteri kaydı nedir?
 • Bireysel muafiyet başvurusu nedir? Muafiyet iptal edilebilir mi?
 • Menfi tespit başvurusu nedir? Menfi tespit belgesi iptal edilebilir mi?
 • Rekabet Kurumu soruşturmalarında ticari sırlar ifşa olur mu? Nasıl korunur?
 • Rekabet Kurumu soruşturmalarında delilleri incelemek serbest midir?
 • Her birleşme / her devralma Rekabet Kurumu’na bildirilmek zorunda mı?
 • Birleşme ve devralma bildirimlerinde ciro nasıl hesaplanır?
 • Birleşme ve devralmaların Kurum’a bildirilmemesinin sonuçları nelerdir?
 • Taahhüt sistemi nedir? Uyulmaması halinde birleşme iptal edilebilir mi?
 • Rekabet Kurumu’nun ara kararları tek başlarına dava konusu edilebilir mi?
 • Rekabet Kurumu’nun geçici tedbir kararları dava konusu edilebilir mi?
 • Rekabet Kurumu’nun ihlale son verme kararı dava konusu edilebilir mi?
 • Muafiyet veya menfi tespit kararlarının dava edilmesi mümkün mü?
 • Rekabet Kurumu’nun idari para cezalarının miktarı nasıl belirlenir?
 • Maktu idari para cezası, nispi idari para cezası ve süreli idari para cezası ayrımı
 • Kurum kararlarına karşı nerede ve hangi sürede dava açılır?
 
Sık Kullanılan Bağlantılar