Ortalıktan Çıkma Davası Açan Ortak Genel Kurul Kararının İptalini İsteyebilir

1- Ortaklıktan Çıkma Davası Kesinleşmedikçe Ortaklık İlişkisi Devam Eder

Ortaklıktan çıkma davasının hukuki sonuçları ancak çıkma kararının kesinleşmesi ile doğacaktır. Bu nedenle dava devam ederken ortaklık sıfatı devam etmektedir. Ortaklık sıfatına bağlı olarak kullanılabilecek haklar da varlığını sürdürmeye devam eder. Şirkette kalan ortaklar, ortaklıktan çıkma davası açan ortağın haklarını zedelemek, ayrılma akçesi ödememek veya ayrılma akçesi ödenmesine hükmedilse bile bu davayı sonuçsuz bırakmak için çeşitli kararlar alarak şirketi ve kendilerini korumaya; sermayenin arttırılması, kar dağıtımı ya da şirket malvarlıklarının satılması gibi çeşitli kararlar alarak, davanın sonuçlarından kurtulmaya çalışmaktadırlar. Bu nedenle ortaklıktan çıkma davası açan ortağın bu kararlara karşı dava açıp açamayacağı önem arz eder.

2- Ortaklıktan Çıkma Davası Açan Ortak Genel Kurul Kararının İptali İçin Dava Açabilir

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 04.02.2021 tarihli, 2020/1363 E., 2021/874 K. sayılı dosyasında, ortaklıktan çıkma davası devam ederken şirketçe alınan sermaye arttırım kararının iptali için çıkmak isteyen ortakça açılan davanın kabulü yönündeki yerel mahkeme kararı incelenmiştir. Yerel mahkemece davacının ortaklıktan çıkma davasının bu davayı açmakta herhangi bir sorun teşkil etmediği kabul edilmiş, Yargıtay tarafından da bu kabul bozma sebebi yapılmamıştır.

Yine Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 26.02.2020 tarihli, 2019/3534 E.  ,  2020/2082 K. sayılı dosyasında, ortaklıktan çıkma davası açan ortağın, ortaklık sıfatının dava kesinleşinceye kadar devam ettiği, bu nedenle genel kurul kararının iptali davası açabileceği ve fakat genel kurul kararının iptali davası sonuçlanıncaya kadar ortaklık sıfatının devam etmesi gerektiğini, diğer bir deyişle, ortaklıktan çıkma davasının “genel kurul kararının iptali davasından” önce kesinleşmesi halinde, artık ortaklık sıfatı son bulduğundan genel kurul kararının iptali davasının reddedilmesi gerektiğini belirterek davayı reddeden yerel mahkeme kararını onamıştır.

“İlk derece mahkemesince, iddia, savunma ve dosya kapsamına göre; genel kurul kararının iptalini isteyen ortağın bu sıfatının davanın kesinleşmesine kadar devam etmesi gerektiği, dava devam ederken davacının hakem kararı ile şirket ortaklığından çıkarıldığı, İstanbul 8. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2016/741 E, 2016/870 K sayılı dosyasıyla hakem kararının iptaline ilişkin açılan davanın reddedildiği, söz konusu kararın Yargıtay 11. H.D'nin 2017/1992 E, 2017/5518 K sayılı ilamı ile onanarak kesinleştiği, buna ilişkin kararın 01.02.2018 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlandığı, davacının ortaklık sıfatını dava devam ederken kaybettiği gerekçesiyle davanın aktif husumet yokluğundan reddine karar verilmiştir.”

Sonuç Olarak

Ortaklıktan çıkma davası açan ortağın genel kurul kararının iptalini dava edemeyeceği değerlendirilebilecek ve bu yönde bir atılımda bulunmaktan geri durulabilecektir. Oysa ortaklıktan çıkma kararının hüküm ve sonuçları kararın kesinleşmesiyle doğacaktır. Diğer bir deyişle, ortaklık ilişkisi ancak ortaklıktan çıkma kararının kesinleşmesi ile son bulur. Bu tarihe kadar genel kurul kararının iptali dava konusu edilebilir. Ne var ki genel kurul kararının iptali davası son bulana kadar (kesinleşene kadar) ortaklık sıfatının devam etmesi gerekir. Aksi halde iptal davası aktif husumet yokluğundan her safhada reddedilebilecektir.

Daha fazla bilgi, hukuki danışmanlık ve sorularınız için Whatsapp hattımızdan veya mail yoluyla bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz. 28.05.2021

Ecenur Tuncel Uyanık

Av. Ecenur Tuncel Uyanık

Yazar, İzmir Barosu'na kayıtlı Avukat olup, aynı zamanda Türk Patent ve Marka Kurumu'na kayıtlı yetkili Marka Vekilidir. Marka Hukuku alanında çalışmalarını yoğunlaştırmıştır.