Adi Yazılı Tahliye Taahhüdündeki Tahliye Tarihinin İnkarı ve Dar Yetkili İcra Mahkemesi

Özeti: Adi yazılı tahliye taahhüdünün icra takibine konu edilmesi ve kiracının icra takibine itirazında “tahliye tarihinin sonradan doldurulduğu, tahliye tarihinin sonraki tarihli olarak önceden doldurulduğu” gibi itirazlar ileri sürmesi halinde, tahliye tarihine ilişkin uyuşmazlığın ortaya çıktığı kabul edilmeli, imzası inkar edilmemiş olsa bile tahliye taahhüdünde yer alan tahliye tarihinin saptanmasına ilişkin uyuşmazlığın genel yetkili mahkemelerde çözülmesi gerektiği, dar yetkili icra mahkemesinin tahliye tarihine ilişkin itirazları inceleyemeyeceği hakkında 

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi’nin 24.10.2018 tarihli, 2017/16112 E. - 2018/17854 K. sayılı kararında; “Davacı ....02.2016 tarihinde başlatmış olduğu icra takibi ile ....08.2008 tanzim ve 28.01.2016 tahliye tarihli adi yazılı belgeye dayanarak taşınmazın tahliyesini istemiştir. Davalı kiracı süresi içinde yapmış olduğu itirazında, burada yaklaşık ... yıllık kiracı olduğunu, burayı ilk kiraladığı esnada kendisine formalite diye evrak imzalattırıldığını belirterek, tahliye taahhüdündeki tarihe itiraz etmiştir. İcra takibine dayanak oluşturan tahliye taahhüdü noterlikçe tanzim veya tasdik edilmiş değildir. İİK.nin 275.maddesi ve 04.....1957 tarih, .../... sayılı İBK gereğince alacaklı, imzası ikrar olunsa bile tarihi inkar edilen tahliye taahhüdüne dayalı olarak itirazın kaldırılmasını isteyemeyeceğinden uyuşmazlığın halli yargılamayı gerektirir.

Somut olayda davalı kiracı tahliye taahhüdünün taşınmazın ilk kiralandığı esnada imzalandığını ileri sürerek tahliye taahhüdündeki tanzim tarihine karşı çıkmış olmakla uyuşmazlığın yargılamayı gerektiği gözetilerek itirazın kaldırılması ve tahliye isteminin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde davanın kabulü ve itirazın kaldırılması kararına ilişkin istinaf isteminin esastan reddine karar verilmesi doğru değildir.”

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi’nin 01.11.2017 tarihli, 2017/4070 E. - 2017/14346 K. sayılı kararında da: “İcra takibine dayanak oluşturan tahliye taahhüdü noterlikçe tanzim veya tasdik edilmiş değildir. Alacaklı, noterlikçe re'sen tanzim edilmiş veya tarih ve imzası tasdik edilmiş yahut ikrar olunmuş bir belgeye dayanmadıkça, tahliye taahhüdündeki imza ve tahliye tarihine itiraz edilmesi halinde İcra Mahkemesinden kiralananın tahliyesi istenemez. Bu durumda Mahkemece uyuşmazlık yargılamayı gerektirdiğinden davanın reddine karar verilmesi gerekirken hukuksal dayanağı olmayan gerekçe ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.”

Aynı yönde bir kararlar için bakınız: Yargıtay 8. Hukuk Dairesi’nin 17.10.2018 tarihli, 2017/15389 E. - 2018/17477 K. sayılı kararı; Yargıtay 8. Hukuk Dairesi’nin 18.12.2019 tarihli, 2019/6129 E. - 2019/11471 K. sayılı kararı; Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 27.06.2013 tarihli, 2013/8268 E. – 2013/11198 K. sayılı kararı.

Sonuç Olarak

Kiracı tarafından düzenlenip kiraya verene teslim edilen adi yazılı tahliye taahhütnamesinin icra takibine konulması halinde kiracı tarafından verilen icra takibine itiraz dilekçesinde, imzaya itiraz edilmemiş olmakla birlikte tahliye tarihi olarak gösterilen tarihe veya taahhüdün tanzim tarihine itiraz niteliğinde sayılabilecek ifadelere yer verilmişse, tahliye tarihi çekişmeli hale getirildiğinden, dar yetkili icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını istemek mümkün olmayıp, yargılama Sulh Hukuk Mahkemesinde açılacak itirazın iptali davasında çözümlenebilecektir.

Yargıtay’ın çeşitli kararlarında da ifade edildiği tahliye taahhüdünde yer alan tarihin sonradan doldurulduğu, belgenin boş verildiği, kira sözleşmesi ile aynı gün imzalandığı gibi iddialar tahliye tarihine ilişkin itiraz niteliğinde olup yargılamayı gerektirir. Davanın artık dar yetkili mahkemede görülmesi mümkün görülmemektedir.

Daha fazla bilgi, hukuki danışmanlık ve sorularınız için Whatsapp hattımızdan veya mail yoluyla bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz. 08.10.2021

 

Ecenur Tuncel Uyanık

Av. Ecenur Tuncel Uyanık

Yazar, İzmir Barosu'na kayıtlı Avukat olup, aynı zamanda Türk Patent ve Marka Kurumu'na kayıtlı yetkili Marka Vekilidir. Marka Hukuku alanında çalışmalarını yoğunlaştırmıştır.