Anlaşmalı Boşanma Davasından Feragat Eden Aynı Vakıalarla Tekrar Dava Açabilir: Affetmiş Sayılmaz

Anlaşmalı boşanma davasından feragat edenin davadan önceki vakıaları affetmiş sayılmayacağı, davadan önceki vakıaların daha sonra açılan çekişmeli boşanma davasında karşı tarafa kusur olarak yüklenebileceği, anlaşmalı boşanma davasından feragatin çekişmeli boşanma davasından feragatte olduğu gibi af sonucu doğurmayacağı hakkında Yargıtay kararı

1- Anlaşmalı Boşanma Davasından Feragat Güncel Karar

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 04.02.2020 tarihli, 2020/176 E.  ,  2020/722 K. karar


“Dava, kadın tarafından açılan Türk Medeni Kanunu'nun 166/1 maddesinde düzenlenen evlilik birliğinin temelinden sarsılması hukuki nedenine dayalı boşanma davası olup, ilk derece mahkemesince yapılan yargılama sonucunda “Eşi, çocuğu ve evine gereken ilgi ve alakayı göstermeyip yeterli zaman ayırmayan, zaman zaman eşine karşı fiziksel ve sözel şiddette bulunan ve evlilik birliği içerisinde oluşan borçları ödemek amacıyla kadının çektiği kredi borçlarının ödenmesine katkıda bulunmayan” erkeğin tam kusurlu olduğu belirtilerek davanın kabulü ile tarafların boşanmalarına ve boşanmanın fer’ilerine ilişkin karar verilmiştir.

İlk derece mahkemesi hükmü davacı kadın tarafından kusur belirlemesi, nafaka ve tazminat miktarları, davalı erkek tarafından ise; kusur belirlemesi, kadın lehine hükmolunan tazminatlar, velayet, kişisel ilişki ve vekalet ücretleri yönünden istinaf edilmiştir. İstinaf incelemesini yapan bölge adliye mahkemesince dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda; kadının tedbir ve iştirak nafakalarına yönelik talebi, erkeğin ise kusur belirlemesi, tazminatlar ve kişisel ilişkiye yönelik istinaf istemleri kabul edilmiş, tarafların sair istemleri hakkında esastan red kararı verilmiştir.

Bölge adliye mahkemesi hukuk dairesi gerekçesinde; tarafların daha önce müştereken verdikleri dava dilekçesiyle … sayılı dosyasında görülen Türk Medeni Kanununun 166/3 maddesine dayalı anlaşmalı boşanma davası açtıkları, ancak tarafların yine müştereken verdikleri 19.11.2015 tarihli dilekçe ile davadan feragat etmeleri nedeniyle bu davanın reddedildiği, ilk davadan feragat ederek, tarafların feragat tarihinden önceki olayları affetmiş, en azından hoşgörü ile karşılamış sayılacakları, feragat tarihinden önceki olaylara dayalı olarak taraflara bir kusur yüklenemeyeceği feragat tarihinden dava tarihine kadar taraflardan kaynaklanan ve onlara kusur olarak yüklenebilecek yeni bir maddi olayın varlığının da iddia ve ispat edilemediği belirtilerek, ilgili bentler kaldırılarak kadının tazminat taleplerinin reddine karar verilmiştir.

Yargıtay Kararı: Taraflar arasında daha önce görülen dava anlaşmalı boşanma (TMK166/3) talebine ilişkin olup, münhasıran anlaşmalı boşanma davası olarak açılmış davadan feragat edilmesi dava tarihinden önceki olayların tümünün affedildiği sonucunu doğurmaz. Taraflar, anlaşmalı boşanma davasının dava tarihinden önceki vakıalara dayanabilir. Yapılan yargılama ve toplanan delillerden; davalı erkeğin eşine yönelik fiziksel şiddeti ve hakaretinin olduğu anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan olaylarda davalı erkek tam kusurludur. Bu husus gözetilmeden yanılgılı değerlendirme sonucu davalı erkeğin kusursuz olduğunun kabulü doğru olmamıştır.”

Yargıtay önceki tarihlerde verilmiş kararlarında aksi görüş belirttiği, anlaşmalı boşanma davasından feragat halinde de çekişmeli boşanma davasından feragatte olduğu gibi önceki vakıaların affedilmiş sayılacağı ve artık karşı tarafa kusur olarak yüklenemeyeceği kabul edilmekteydi. Yargıtay’ın bu görüşünden dönmesinin isabetli olduğu kanaatindeyiz.

2- Anlaşmalı Boşanma Davasından Feragat Eski Tarihli Karar

“Davalı kadın 05.08.2013 tarihinde açtığı anlaşmalı boşanma davasından 13.08.2013 tarihinde feragat etmiş ve bu tarihe kadar davacı erkekten kaynaklanan boşanmayı gerektirir kusurları affetmiş en azından hoşgörü ile karşılamıştır. Bu tarihten sonra taraflar bir araya gelmemiş ve erkekten kaynaklanan kusurlu bir davranış ispat edilememiştir.” (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 23.03.2016 tarihli, 2015/14701 E.  ,  2016/5692 K.)

Sonuç Olarak

Yargıtay; anlaşmalı boşanma davasından feragatin, çekişmeli boşanma davasından feragat ile aynı sonucu doğurmayacağı görüşünü benimsemiş, önceki vakıaların affedilmiş sayılmayacağını, taraflara kusur olarak yüklenebileceğini kabul edilmiştir. Bilindiği üzere çekişmeli boşanma davasından feragat için güncel olarak feragatin “affetme” anlamına geleceği yönelik kararlar verilmeye devam etmektedir. Bu noktada da bir değişiklik olup olmayacağının takip edilmesi yerinde olacaktır.

Daha fazla bilgi, hukuki danışmanlık ve sorularınız için Whatsapp hattımızdan veya mail yoluyla bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz. 13.07.2021

Ecenur Tuncel Uyanık

Av. Ecenur Tuncel Uyanık

Yazar, İzmir Barosu'na kayıtlı Avukat olup, aynı zamanda Türk Patent ve Marka Kurumu'na kayıtlı yetkili Marka Vekilidir. Marka Hukuku alanında çalışmalarını yoğunlaştırmıştır.