Birinci Derece Mirasçıların Mirası Reddetmesi Halinde Terekenin Tasfiyesi Gerekir

Birinci Derece Mirasçıların Mirası Reddetmesi Halinde Tereke Borçlarının İkinci Dereceden Mirasçılara veya Altsoya Geçmeyeceği, Terekenin Tasfiye Edileceği, Vergi Dairesi Tarafından Düzenlenen Ödeme Emrinin İptali Gerekeceği Hakkında

Danıştay 3. Daire Başkanlığı’nın 15.03.2018 tarihli, 2014/695 E.  ,  2018/1404 K.

İstemin Özeti : Davacı adına, 18.1.2010 tarihinde vefat eden oğlu … ait amme alacağının tahsili amacıyla mirasçı sıfatıyla düzenlenen ...... tarih ve ....... takip numaralı ödeme emrinin iptali istemiyle dava açılmıştır. … Vergi Mahkemesinin … gün ve E: …, K: … sayılı kararıyla; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 12'nci maddesinde, mirası reddetmemiş olan mirasçıların her birinin ölenin vergi borçlarından miras hisseleri oranında sorumlu olacağı düzenlemesine yer verildiği, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 612'nci maddesinde ise en yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından reddolunan mirasın, sulh hukuk mahkemesince iflas hükümlerine göre tasfiye edileceğinin kurala bağlandığı, miras bırakanın birinci derece mirasçıları olan oğlu … ile kızı … tarafından mirasın reddi istemiyle açılan davanın … Sulh Hukuk Mahkemesinin … tarih E: …, K: … sayılı kararıyla kabul edilmesi üzerine dava konusu ödeme emrinin düzenlendiğinin anlaşıldığı, birinci derece mirasçılar tarafından reddedilen mirasın iflas hükümlerine göre tasfiye edileceğine, ikinci derece mirasçılara geçmeyeceğine ilişkin yukarıda kuralına yer verilen hüküm göz önüne alındığında, ikinci derecede mirasçı olan murisin annesi olan davacı adına düzenlenen ödeme emrinde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu ödeme emri iptal edilmiştir. Davalı idare tarafından, miras hukukunda zümre sisteminin esas olduğu, birinci zümrenin mirası reddetmesi veya bu zümrede kimsenin bulunmaması halinde mirasın külli olarak ikinci zümreye geçeceği, muris adına düzenlenen ödeme emirleri davacıya tebliğ edilmesine karşın bilgi verme görevi yerine getirilmeyerek kendisi adına ödeme emri tanzim edilmesine sebep olunduğu, 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 7'nci maddesi ve 213 sayılı Vergi Usul kanununun 12'nci maddesi uyarınca düzenlenen ödeme emrinde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek kararın bozulması istenmiştir. ( Onanmasına karar verilmiştir. )

Sonuç Olarak

Türk Medeni Kanunu’nun 612. Maddesi uyarınca mirasçıların tümü mirası reddetmişler ise zümre esasına göre reddedenlerin miras bırakandan önce vefat etmiş gibi alt soyuna veya diğer zümreye miras payının devri mümkün değildir. Zira bu husus yeterli açıklıkta olmasa bile 612. Maddede düzenlenmiştir. En yakın mirasçılar tarafından mirasın reddedilmesi halinde, tereke tasfiye edilecektir. Buna göre vergi dairesinin mirası reddeden kişilerden sonra gelen mirasçılar aleyhine ödeme emri düzenlemesi hukuka aykırı olup iptali gerekir.

Daha fazla bilgi, hukuki danışmanlık ve sorularınız için Whatsapp hattımızdan veya mail yoluyla bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz. 11.03.2021