İmzası İnkar Edilmemiş Adi Yazılı Tahliye Taahhüdü ile İtirazın Kaldırılması Davası Açılabilir Mi?

Özeti: Adi yazılı tahliye taahhütnamesine dayalı olarak başlatılan tahliye takibine vaki itiraz içeriğinde borçlu kiracının adi yazılı taahhütname metni altındaki imzasını inkar etmemesi halinde itirazın kaldırılması istemi ile icra mahkemesine başvurulabileceği hakkında

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi’nin 17.10.2018 tarihli, 2017/15389 E. - 2018/17477 K. sayılı kararı

Davacı kiralayan tarafından davalı kiracı hakkında tahliye taahhüdüne dayalı olarak başlatılmış olan icra takibi nedeniyle düzenlenen tahliye emrine davalı kiracının yasal süresinde itiraz etmesi üzerine davacı İcra Mahkemesine başvurarak itirazın kaldırılması, takibin devamı ve tahliye isteminde bulunmuştur.

İlk Derece Mahkemesince, icra takibinin yazılı tahliye taahhüdüne dayalı olarak başlatıldığı, davalı kiracının bu taahhütte taşınmazda kiracı olarak daha öncesinde ikamet ettiğini açıkça bildirdiği, itirazında da tahliye taahhüdünde imzası bulunuduğunu inkar etmediği, duruşmadaki beyanında da davacı tarafınden bu taahhüdün kendisine imzalatıldığını beyan ettiği, bu durumda kiracılık ilişkisinin varlığının dosya kapsamına göre sabit olduğu, davalının davacı tarafla kira sözleşmesinin yenilendiğine dair yazılı belge ibraz etmediği gerekçesiyle davanın kabulüne, davalının itirazının kaldırılmasına, ve kiralananın tahliyesine karar verilmiştir.

Bu karara karşı davalı tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince, borçlunun süresinde tahliye taahhüdü ve takibe itiraz ettiği, takibe itiraz halinde icra mahkemesince itirazın kaldırılması için, tahliye taahhüdünün noterden onaylı olması veya imzanın borçlu-kiracı tarafından ikrar edilmesi gerektiği, takibe dayanak tahliye taahhütnamesi noterden onaylı olmadığı gibi, borçlu tarafından imzanın ikrar edilip, taahhütname içeriğinin kabul edilmediği, bu durumda davanın reddi gerekirken kabulüne karar verilmesinin hatalı olduğu gerekçesiyle istinaf talebinin kabulü ile İlk Derece Mahkemesi kararının kaldırılmasına karar verilmiş, karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı 29.11.2016 tarihinde başlatmış olduğu icra takibi ile 10.09.2016 tanzim ve 10.08.2016 tahliye tarihli adi yazılı belgeye dayanarak taşınmazın tahliyesini istemiştir. Davalı kiracı süresi içinde yapmış olduğu itirazında, tahliye emri ekinde gönderilen ve şahsına ait olduğu iddia edilen tahliye taahhüdünün noter vasıtasıyla düzenlenmiş bir tahliye taahhüdü olmadığını, iş bu taahhütnamenin adi kira kontratı hükmünde olup, tarafına ihtar yapılmış olması gerektiğini, böyle bir ihtarnamenin yapılmadığını, mahkeme tarafından verilmiş bir tahliye kararı bulunmadan gayri resmi nitelikte olan bir tahliye taahhütnamesi ile tahliye işlemi yapılmasının mümkün olmadığını, tahliye emrine itiraz ettiğini bildirmiştir. Buna göre; davalı borçlu itiraz dilekçesi ile takibe dayanak tahliye taahhüdündeki imzasına ve tarihe itiraz etmemiştir. Bu durumda Bölge Adliye Mahkemesince davalının istinaf istemlerinin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile İlk Derece Mahkemesi kararının kaldırılmasına ve davanın reddine karar verilmesi doğru değildir.

Yine 8. Hukuk Dairesi’nin 18.12.2019 tarihli, 2019/6129 E. - 2019/11471 K. sayılı kararında da: “Tahliye taahhüdüne dayalı icra takiplerinde, dayanak tahliye taahhüdünün adi yazılı olması halinde imzaya ve tarihe açıkça itiraz edilmesi gerekir.” ifadesine yer verilmiştir.

Aynı yönde karar için bakınız: Yargıtay 8. Hukuk Dairesi’nin 02.04.2018 tarihli, 2017/4921 E. - 2018/10454 K. Sayılı kararı.

Sonuç Olarak

İcra ve İflas Kanunu madde 275 uyarınca adi yazılı tahliye taahhütnamesine dayalı olarak başlatılan icra takibine vaki itirazın kaldırılması istemi ile icra mahkemesine başvurulabilmesi için icra takibinin; “tarih ve imzası .. ikrar olunmuş bir mukaveleye müstenit” olması gerekmektedir. Düzenlemeye göre tarih ve imzası ikrar edilmedikçe adi yazılı tahliye taahhüdü ile itirazın kaldırılması istenemeyecektir. İcra takibine itiraz dilekçesinde kiracı tarafından imzanın açıkça inkar edilmemesi durumunda, imzanın ikrar edildiği kabul edilebilir mi? Yargıtay’ın üç güncel kararında da öğretinin büyük bir bölümünde de imzanın açıkça inkar edilmemesine bu yönde sonuç bağlanmıştır. Oysa kanun maddesi bu yönde bir sonuca bağlanmayı hedeflese idi meseleyi İİK 269/b hükmündeki gibi düzenleyebilirdi kanaatindeyiz.

Daha fazla bilgi, hukuki danışmanlık ve sorularınız için Whatsapp hattımızdan veya mail yoluyla bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz. 06.10.2021

Kadir Uyanık

Av. Kadir Uyanık

Yazar, İzmir Barosu'na kayıtlı Avukat olup, aynı zamanda Ticaret Hukuku alanında yüksek lisans eğitimi görmektedir. Çalışmalarını Ticaret Hukuku ve Şirketler Hukuku alanında yoğunlaştırmıştır.