Ortaklıktan Çıkma Davasında Husumet Yalnızca Şirkete Yöneltilmelidir, Şirket Ortağı Davalı Taraf Olamaz

Ortaklıktan çıkma davalarında yalnızca şirket tüzel kişiliğinin davalı olabileceği, şirket ortaklarına husumet yöneltilemeyeceği, şirket ortakları aleyhine açılan ortaklıktan çıkma davasının pasif husumet yokluğundan reddi gerektiği hakkında

“davanın, şirket ortaklığından çıkma davası olup, şirket tüzel kişiliğine yöneltilmesinin yeterli olduğu, davalı gerçek kişilere dava yöneltilemeyeceği gerekçesiyle, davanın davalı gerçek kişiler yönünden pasif husumet yokluğu nedeniyle reddine, davalı şirket aleyhindeki çıkma davasının kabulüne, davacının davalı şirket ortaklığından çıkmasına izin verilmesine” (Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 08.10.2020 tarihli, 2019/923 E.  ,  2020/3963 K.)

davalı şirket ortağı ... hakkında açılan davada ise kendisine husumet düşmeyeceği gerekçesiyle, davalı ... yönünden davanın husumet nedeniyle reddine, davalı şirket yönünden davanın esastan reddine” (Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 16.12.2019 tarihli, 2019/1398 E.  ,  2019/8207 K.)

“çıkmaya izin davalarında şirkete husumet yöneltilmesinin gerekli ve yeterli olduğu gerekçesi ile davalı ...(şirket ortağı) yönünden açılan davanın pasif husumet yokluğu nedeniyle reddine”  (Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 04.12.2019 tarihli, 2018/1235 E.  ,  2019/7825 K.)

“davacının diğer davalılar (diğer ortaklar) aleyhine açtığı davanın sıfat yokluğundan reddine” (Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 03.12.2019 tarihli, 2018/2994 E.  ,  2019/7758 K.

“Dava, haklı nedenle limited şirketin fesih ve tasfiyesi istemine ilişkindir. Şirketin feshi davasının ortaklık tüzel kişiliğine karşı açılması gerekli ve yeterli olup, şirket ortağına husumet yöneltilmesi doğru değildir. Bu durumda, davalı ortaklara karşı açılan şirketin feshi davasının husumet nedeniyle reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde davalı ortaklar aleyhine sonuç doğuracak şekilde karar verilmesi isabetli görülmemiş, kararın bozulması gerekmiştir.” (Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 02.12.2019 tarihli, 2019/1347 E.  ,  2019/7713 K.)

Sonuç Olarak

Ortaklıktan çıkma davası da şirketin feshi ve tasfiyesi davası da şirket tüzel kişiliğine yöneltilmesi gereken, şirket ortaklarının davalı olarak gösterilemeyeceği davalardır. Ne var ki uygulamada sıklıkla bu hataya düşüldüğü görülmektedir. Netice itibariyle Yargıtay’ın istikrarlı uygulaması da öğretide yer verilen görüşler de bu davaların şirket ortaklarına yöneltilemeyeceği yönündedir.

Daha fazla bilgi, hukuki danışmanlık ve sorularınız için Whatsapp hattımızdan veya mail yoluyla bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz. 28.05.2021

Ecenur Tuncel Uyanık

Av. Ecenur Tuncel Uyanık

Yazar, İzmir Barosu'na kayıtlı Avukat olup, aynı zamanda Türk Patent ve Marka Kurumu'na kayıtlı yetkili Marka Vekilidir. Marka Hukuku alanında çalışmalarını yoğunlaştırmıştır.