Ortaklıktan Çıkma Kararının Ticaret Siciline Tescili ve Tescile Zorlama Davası

Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi'nce verilen 06.01.2020 tarih ve 2020/7 E- 2020/12 K. sayılı kararı

ÖZETİ: Davacı, mahkemece ortaklıktan çıkmasına karar verilen kişi, davalı ise ilgili ticaret sicil müdürlüğüdür. Ortaklıktan çıkma davası sonucunda verilen kararın kesinleşmesinin ardından ticaret sicil müdürlüğüne bu kararın tescili için başvuru yapan kişinin talebinin reddedilmesi nedeniyle, ret kararın kaldırılması ve ilgili kararın tescili dava konusu edilmiştir. Bölge Adliye Mahkemesi’nce dava kabul edilerek ticaret sicil müdürlüğünce ortaklıktan çıkma kararının tescilinin talep edilmesi halinde Yönetmelik madde 36 uyarınca işlemlerin ticaret sicil müdürlüğünce eksiksiz yerine getirilmesi gerektiği, tescile davet yazısına 30 gün içinde cevap verilmemesi halinde ilgili ticaret mahkemesine sicil müdürlüğü tarafından başvurulması gerektiği, ardından mahkemece verilecek karar üzerine re’sen tescil işlemlerinin yapılması gerektiği, bu konuda şirketin talebinin aranmaması gerektiği belirtilmiştir. Ticaret Sicil Yönetmeliği madde 36 uyarınca tescile davet yazısının cevapsız kalması nedeniyle tescil talebinin reddedilmesi doğru görülmemiştir.

Davacı vekili, davacının Envotek Eneji Verimlilik Otomasyon yazılım Eğitim ve Danışmanlık Ticaret Limited şirketinin ortağı iken Kayseri 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2016/39 Esas, 2019/447 Karar sayılı kararı ile çıkma kararı verildiğini ve kararın kesinleştiğini, müvekkilinin kesin karar ile çıkma işleminin tescilini talep ettiğini, ancak Ticaret Sicil Müdürlüğünün işlemi gerçekleştirmediğini, çıkma kararının normalde şirket müdürünün yerine getireceği bir işlem olduğunu, lehte karar alan müvekkilinin de tescil talebinde bulunabileceğini ileri sürerek Kayseri Ticaret Sicili İl Müdürlüğünün 2019/14824 sayılı ve 06.09.2019 tarihli tescil talebinin yerine getirilmemesine ilişkin işlemin kaldırılması ile Kayseri 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2016/39 Esas, 2019/447 Karar sayılı kararındaki çıkma işleminin tesciline karar verilmesini istemiştir.

Davalı davaya cevap vermemiştir.

Mahkemece tüm dosya kapsamına göre, davacının dava dışı Envotek Şirketinden TTK madde 636/3 gereği çıkmasına karar verildiği, kararın istinaf edilmeyerek 12.06.2019 tarihinde kesinleştiği, kesinleşen kararda resen tescil hususunda bir hüküm bulunmadığı ve davalı müdürlüğün dava dışı şirkete tescile davet göndermesine rağmen tebligatın yapılamadığı, davalı ... müdürlüğünü resen tescile zorunlu kılan herhangi bir yasal düzenlemenin bulunmadığı, davacının söz konusu kesinleşmiş mahkeme kararının yerine getirilmesi için dava dışı şirkete karşı tescile icbar davası açması gerektiği gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.

Karara karşı davacı vekilince istinaf isteminde bulunulmuştur.

Bölge Adliye Mahkemesince, davacının dava dışı Envotek Şirketinden TTK madde 636/3 gereği çıkmasına karar verildiği, kararın istinaf edilmeyerek 12.06.2019 tarihinde kesinleştiği, davacının bu kararın tescili için gerekli işlemlerin yapılması amacıyla Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğüne 01.07.2019 tarihli dilekçe ile başvurduğu, Ticarte Sicil Yönetmeliğinin 36. maddesine göre davalının dava dışı şirkete tescile davet için davetiye gönderildiği, ancak şirkete tebliğ edilemediği, aynı davetiyenin şirkete Tebligat Kanunu hükümlerine göre usulüne uygun olarak tekrar tebliği için devamındaki gerekli işlemleri yapıp tebliğ işlemini usulüne uygun olarak tamamlanmadığı, işbu davetiye tebliği işlemlerini usulüne uygun olarak tamamlamadan Yönetmeliğin 36. maddesine göre kararı veren mahkemeye 10.07.2019 tarihli yazı ile anılan madde hükmüne uygun şekilde mahkemeye bildirilmediği, dolayısıyla Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğünce davacı başvurusuyla ilgili Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 36. maddesine uygun şekilde işlemleri tam ve eksiksiz olarak yerine getirilmediği, davaya konu 06.09.2019 tarihli ve 2019/14824 sayılı yazısı/kararının TTK'nın 34. ve Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 36. maddesine usul ve yasaya uygun olmadığı bu durumda işbu Ticaret Sicil Müdürlüğü kararına/işlemine karşı davacı tarafça açılmış itiraz ve kaldırılması talepli davanın kabulü gerektiği gerekçesi ile davacı vekilinin istinaf isteminin kabulüne, İlk Derece Mahkemesi kararının kaldırılmasına, davanın kabulüne, davalı ... Müdürlüğünün davaya konu edilen 06.09.2019 tarih ve 2019/14824 sayılı kararının/yazısının kaldırılmasına, davacının 01.07.2019 tarihli yazılı başvuru dilekçesiyle ilgili olarak Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 36.maddesine uygun şekilde ve eksiksiz olarak tüm işlemlerinin davalı ... Müdürlüğünce yerine getirilmesine karar verilmiştir.

Kadir Uyanık

Av. Kadir Uyanık

Yazar, İzmir Barosu'na kayıtlı Avukat olup, aynı zamanda Ticaret Hukuku alanında yüksek lisans eğitimi görmektedir. Çalışmalarını Ticaret Hukuku ve Şirketler Hukuku alanında yoğunlaştırmıştır.