Şikayetvar.com Uygulamalarının Haksız Rekabet Teşkil Ettiğine Dair Yargıtay Kararı: Evkur Davası Ne Anlama Geliyor?

1- Davacı Evkur’un Talepleri ve Dava Konusu

Davacı vekili; … www.sikayetvar.com internet sitesinde müvekkili şirketin tüketicilere sattığı mal ve hizmetlerle ilgili görüş, eleştiri ve mağduriyetlerin yayınlanmakta olduğunu, tüketicilerin şikâyetlerini ücretsiz dile getirdiğini, ancak bu şikâyetlere cevap vermek istediğinde müvekkili şirketten ücret talep edildiğini, bu durumun ücret ödeyerek üye olan firmalar ile üye olmayan firmalar arasında haksız rekabet oluşturduğunu, ….. haksız rekabet neticesinde oluşan maddi durumun ortadan kaldırılmasını, müvekkili şirkete ait “EVKUR” markasının, “EVKUR” ticaret ünvanının ve müvekkili şirket hakkında yapılan bütün kullanıcı yorumlarının www.sikayetvar.com internet sitesinden kaldırılmasını, www.sikayetvar.com adresinde hizmet veren arama motorlarında “EVKUR” markasının davalılar tarafından anahtar kelime olarak kullanımının ve arama motorlarında davalıların internet sitelerine yönlendirme ve sponsor bağlantıları verilmesinin önlenmesini talep ve dava etmiştir.

2- Davalı Şikayetvar.com’un Savunmaları

Davalılar Şikayetvar A. Ş. ve ... vekili; … 2001 yılında kurulmuş olan www.sikayetvar.com internet sitesinin üretici, müşteri ve son kullanıcı arasında tarafsız bir ortam ve yer sağlayıcı çözüm platformu olduğunu, üyeler tarafından girilen içeriklerin redaktörler tarafından sadece ahlaka ve adaba mugayir ifadeler içerip içermediği hususunda incelendiğini, siteye üye olmak için SMS onayının gerektiğini, siteye üye olan bütün kullanıcıların bu onay sürecinden geçtiğini, bu nedenle kullanıcıların gerçekliğinin tartışmadan uzak olduğunu, tüketicilerin şikayetlerine yazılan tüm cevapların üye-üye olmayan ayrımı yapılmaksızın yayınlandığını, hiçbir firmanın cevap hakkının kısıtlanmadığını, sadece üye olan firmalara tanınan öncelik hakkı ile şikayetlerin yayınlanmadan çözülmesine imkan tanındığı iddiasının mesnetsiz olduğunu, ücretsiz cevap hakkının kullandırılmadığına ilişkin herhangi bir delilin sunulmamış olduğunu, ayrıca davacının ücretsiz cevap hakkı kullanmak için herhangi bir müracaatının da bulunmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

3- Yerel Mahkeme Kararı Özeti

İlk derece mahkemesince, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; somut uyuşmazlıkta dava konusu www.sikayetvar.com web sitesinin, tüketicilerin, satın almış oldukları mal ve hizmetlerle ilgili olumlu veya olumsuz düşüncelerini belirttikleri online bir platform olarak faaliyet gösterdiği, bu durumda, tüketicilerin/kullanıcıların şikayet ve görüşlerini ifade edebilmek için firma isimlerini ve ürünlerin markalarını kullanmalarının bir zorunluluk arz ettiği, www.sikayetvar.com web sitesinde davacı marka ve logosunun kullanılmasının, sunulan hizmetin niteliği itibariyle zorunluluk arzeden, 6769 sayılı Kanunun 29. maddesi anlamında mal ve hizmetlerin ayırt edilmesi fonksiyon ve amacına yönelik ticari bir kullanım olmadığı ve 6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu'nun 7/5 maddesi kapsamında dürüstçe ve ticari hayatın olağan akışı içinde bir kullanım olarak değerlendirilmesi gerektiği, dava dosyasında davacının ücretsiz cevap hakkını kullanmak konusunda bir girişimde bulunduğu yönünde herhangi bir bilgi bulunmadığı, somut uyuşmazlıkta davacı vekilinin ücretsiz cevap hakkı bulunmadığı iddiası kanıtlanamamakla birlikte, davalı fiillerinin haksız rekabet oluşturup oluşturmadığı kapsamında üzerinde durulması gereken diğer bir hususun, davalılardan ... ve Şikayetvar Bilişim A.Ş.’nin cevap dilekçesinde de belirttiği gibi, üye firmalara sağlanan şikayetin web sitesinde yayınlanmadan çözülmesi imkanının, üye olmayan firmalara da tanınıp tanınmadığı olduğu, davalıların şikayetin yayınlanması aşamasında kurumsal üyelerine farklı davranması, kurumsal olmayan üyeler için bir haksızlığa sebep olmakta ve bu davranış modeli kurumsal üyeler için açık bir avantaj sağladığı, bu nedenlerle, davalılar ... ve Şikayetvar Bilişim A.Ş. tarafından üye firmalara verilen öncelik hakkının haksız rekabete neden olduğu, davacının, dava konusu internet sitesindeki marka ismi ve logosu ile yorum ve şikayetlerin kaldırılması talebinin yerinde olmadığı gerekçesi ile davanın davalı ... AŞ yönünden reddine, davalılar Şikayetvar Bilişim AŞ ve ... yönünden açılan davanın kısmen kabulü ile, davalılar Şikayetvar Bilişim AŞ ve ... tarafından dava konusu internet sitesi üzerinden diğer firmalara verilen öncelik hakkının davacı yönünden haksız rekabet oluşturduğunun tespitine karar verilmiştir.

4- İstinaf ve Temyiz Mahkemeleri Kararı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesince, tüm dosya kapsamına göre; davacı vekilinin istinaf başvurusunun, şikayet, eleştiri ve ifade özgürlüğü hakkının Anayasal bir hak olduğu, Türk Medeni Kanunu ile korunan kişilik hakkına saldırı olmaksızın, bu hakkın kullanılmasının engelenemeyeceği dikkate alındığında, davalı tarafça "www.sikayetvar.com" sitesinde tüketicilerce bildirilen muhtelif şikayetlerin yayınlanmasının haksız rekabet olarak nitelendirilmesinin mümkün bulunmadığı, ilk derece mahkemesince verilen kararın usul ve esas bakımından kanuna uygun olduğu gerekçesiyle esastan reddine karar verilmiştir.

Bölge Adliye Mahkemesi kararı, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Yapılan yargılama ve saptanan somut uyuşmazlık bakımından uygulanması gereken hukuk kuralları gözetildiğinde İlk Derece Mahkemesince verilen kararda bir isabetsizlik olmadığının anlaşılmasına göre yapılan istinaf başvurusunun HMK'nın 353/b-1 maddesi uyarınca Bölge Adliye Mahkemesince esastan reddine ilişkin kararın usul ve yasaya uygun olduğu kanısına varıldığından Bölge Adliye Mahkemesi kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir. ( Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 02.03.2020 tarihli, 2019/3986 E.  ,  2020/2200 K. )

Sonuç Olarak

Şikayetvar.com ile Evkur arasında görülen davada, Şikayetvar.com’un “kurumsal üye” ile “kurumsal olmayan üye” arasında izlediği politika farklılıklarının haksız rekabet teşkil ettiğine karar verilmiştir. Satın alınan ürünler veya hizmetler hakkında tüketicilerin şikayetlerini dile getirdiği bir platform olan şikayetvar.com’da ücretli kurumsal üyelikleri bulunan firmaların şikayetleri henüz yayımlanmadan evvel görüp, cevaplandırıp şikayetin çözümlenmesini sağlama imkanları varken, kurumsal üyelikleri bulunmayan firmalara bu hakkın tanınmaması haksız rekabet olarak görülmüş ve karar Yargıtay tarafından da onanmıştır.

 

Ecenur Tuncel Uyanık

Av. Ecenur Tuncel Uyanık

Yazar, İzmir Barosu'na kayıtlı Avukat olup, aynı zamanda Türk Patent ve Marka Kurumu'na kayıtlı yetkili Marka Vekilidir. Marka Hukuku alanında çalışmalarını yoğunlaştırmıştır.