Trafik Kazası Sonrası Sigorta Şirketine Başvuru Zorunluluğu ve Başvuru Usulü

1- Sigorta Şirketine Başvuru Zorunluluğu

Trafik kazası sonrası maddi veya bedensel bir zarara uğradığı için kazaya kusuruyla sebebiyet veren karşı tarafın sigorta şirketine başvuruda bulunarak tazminat talebinde bulunacak olan kimselerin, dava açmadan evvel veya sigorta tahkim komisyonuna başvurmadan evvel ilgili sigorta şirketine yazılı olarak başvuruda bulunması Sigortacılık Kanunu madde 30/13 fıkrası ve Karayolları Trafik Kanunu madde 97/1 gereği ve Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları gereği zorunludur. Bu zorunluluğun dava şartı olup olmadığı, dava şartı ise sonradan tamamlanabilir olup olmadığı hakkında bilgi almak için tıklayınız.

2- Sigorta Şirketine Başvuru Usulü ve Gerekli Evraklar

Sigorta şirketine yazılı olarak başvurmadan sigorta tahkim komisyonuna başvurulamayacağı gibi dava da açılamayacaktır. Bu nedenle başvuru aşamasının tamamlanması ve ileriki aşamalarda belgelendirilmesi zorunludur. Başvurunun hangi bilgileri ya da belgeleri içermesi gerektiğine ilişkin Kanun’da yakın zamana kadar net bir düzenleme yapılmamıştı. Bu eksiklik nedeniyle 14.05.2015 tarihinde Genel Şartlar’da yapılan değişiklik ile hangi belgelerin sigorta şirketine verilmesi gerektiği açıklığa kavuşturuldu. Belirtmek gerekir ki yeterli bilgi ve belgeye dayanmayan başvuruların mahkemece veya tahkim komisyonunca usulüne uygun bir zorunlu başvuru yapılmadığı şeklinde değerlendirilmesi ihtimal dahilindedir. Sonuç olarak aşağıda sayılan belgelerin ve bilgilerin zorunlu başvuru kapsamında sigorta şirketine verilmesi gerekmektedir:

2.1. Maddi Hasarlı Trafik Kazası İçin Sigorta Şirketine Başvuruda Gerekli Evraklar

2.1.1. Araçtaki Hasarlar için Başvuru Yapılıyorsa

-Trafik Kazası Tespit Tutanağı resmi tasdikli sureti veya taraflar arasında tutulmuş kaza tespit tutanağı, varsa ifade tutanakları veya görgü tespit tutanakları,

-Başvurucu kazazede/mağdur araca ait ruhsat.

-Başvurucunun hasarlı aracına ait fotoğraflar (zorunlu değildir, varsa eklenir)

-Başvurucunun banka hesap bilgileri (Banka ismi, şube adı ve IBAN numarası)

2.1.2. Araçtaki Maddi Hasar Yanında Değer Kaybı için Başvuru Yapılıyorsa

-Trafik Kazası Tespit Tutanağı resmi tasdikli sureti veya taraflar arasında tutulmuş kaza tespit tutanağı, varsa ifade tutanakları veya görgü tespit tutanakları,

-Başvurucu kazazede/mağdur araca ait ruhsat.

-Başvurucunun hasarlı aracına ait fotoğraflar (zorunlu değildir, varsa eklenir)

-Başvurucunun değer kaybını da talep ettiğine dair açık beyanı.

-Başvurucunun aracındaki hasara ilişkin ekspertiz raporu alınmışsa bu rapor (zorunlu değildir)

-Başvurucunun banka hesap bilgileri (Banka ismi, şube adı ve IBAN numarası)

2.1.3. Zarar Gören Araç Değil de Bir Başka Malvarlığı ise

Kazada zarar gören üçüncü kişinin sadece aracı değil de evi, evinin duvarı, cep telefonu, bilgisayarı gibi malları da zarar görmüşse yukarıda sayılan belgelerin yanında bu mallara ilişkin mülkiyeti gösteren belgeler (satın alındığına dair fatura gibi) de sunulmalıdır.

2.2. Bedeni Zararların Doğduğu Trafik Kazası İçin Sigorta Şirketine Başvuruda Gerekli Evraklar

2.2.1. Trafik Kazası Sonucu Sakatlık Halinde Sigorta Şirketine Başvuruda Gerekli Evraklar

-Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ve Çocuklar İçin Özel Gereksinim

Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik doğrultusunda hazırlanan sağlık kurulu raporu,

-Epikriz Raporu,

-Genel adli muayene raporu,

-Tüm tetkik ve tedavilere ilişkin raporlar,

-Mağdura ait kimlik belgesi fotokopisi,

-Kaza raporu, varsa bilirkişi raporu veya keşif zaptı veya mahkeme kararı,

-Mağdura ait kaza tarihi itibarıyla son gelir durum belgesi,

-Hak sahibine ait banka hesap bilgileri (banka - şube adı, IBAN numarası)

-Sağlık verilerine erişim, işleme ve aktarım konusunda mağdur tarafından verilen açık rıza beyanı

2.2.2. Trafik Kazası Sonucu Ölüm Halinde Sigorta Şirketine Başvuruda Gerekli Evraklar

-Kaza Raporu, varsa Bilirkişi Raporu, keşif zaptı veya mahkeme kararı,

-Veraset ilamı,

-Ölüm belgesi ve ölü muayene otopsi raporu,

-Anne ve baba bilgisini de gösterir güncel vukuatlı nüfus kayıt örneği,

-Ölen kişiye ait kaza tarihi itibarıyla son gelir durum belgesi,

-Hak sahibine ait banka hesap bilgileri (banka - şube adı, IBAN numarası)

3- Sigorta Şirketinin Başvuruya Karşı Cevap Süresi

Sigorta şirketi, yazılı başvuru kendisine ulaştıktan sonra, ne kadar süre içerisinde cevap vermezse başvurunun reddedilmiş sayılacağı Sigortacılık Kanunu’nda “onbeş iş günü” Karayolları Trafik Kanunu’nda “onbeş gün” olarak düzenlenmiştir. Bu karmaşa uygulamada birtakım sorunlara neden olabilmektedir. Fakat yargı organlarınca da kabul edildiği üzere, tahkime başvurmak için de dava açmak için de başvurunun şubeye veya merkeze intikal ettiği tarihten itibaren on beş gün beklenmesi yeterlidir.

4- Sigorta Şirketine Başvuru Süresi ve Zamanaşımı

Trafik kazalarından doğan zararların tazminine ilişkin olarak ileri sürülecek talepler, zarar görenin veya mirasçılarının, zarar ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yıl ve herhalde, kaza gününden başlayarak on yıl içinde zamanaşımına uğrar.

Dava, cezayı gerektiren bir fiilden doğar ve ceza kanunu bu fiil için daha uzun bir zamanaşımı süresi öngörmüş bulunursa, bu süre tazminat talepleri için de geçerlidir.

Belirtilen iki yıllık kısa süre, hem kazaya sebebiyet veren kişiye hem de sigorta şirketine başvurmak için uygulanacak olan süredir. Zira zarar görenin hem sigorta şirketine hem de asıl sorumluya başvurma hakkı bulunmaktadır. 

5- Dava Açmadan veya Tahkime Başvurmadan Evvel Zorunlu Arabuluculuk Şartı

Ticari davalarda zorunlu olan arabuluculuk başvuru süreci sigorta şirketine karşı yöneltilecek tazminat taleplerinde de gündeme gelmektedir. Başvurucu, yazılı başvurusunun ardından 15 gün içerisinde cevap alamazsa zorunlu ticari arabulucuya başvurmak zorundadır. Arabulucuya başvuru zorunlu dava şartlarından olup aksi halde dava reddedilecektir. Arabuluculuk aşamasında da anlaşma sağlanamaması halinde dava yoluna gidilebilecektir.

Başvurucunun yazılı başvurusunun ardından anlaşma sağlanamazsa, dava açmak yerine tahkim komisyonuna başvuru usulünün seçilmesi halinde arabuluculuğa başvuru zorunluluğu bulunmamaktadır. Doğrudan tahkim komisyonuna başvuru yapılabilecektir.

Sonuç

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası kapsamında; trafik kazasında aracı ve/veya başkaca malvarlıkları (ev, telefon, bilgisayar gibi) zarar gören kazazedeler ile bedensel zarar görenler ve hak sahipleri (sakatlık, ölüm gibi) karşı tarafın sigorta poliçesini düzenleyen şirketten maddi hasar tazminatı, araç değer kaybı tazminatı, sürekli sakatlık tazminatı ve ölüm halinde hak sahipleri (destek görenler) destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilirler.  Talebin türü ve içeriğine göre sigorta şirketine sunulması gereken evraklar değişkenlik göstermektedir. Bu evrakların tam ve eksiksiz olarak sunulması ileride açılacak davalarda “dava şartı” olan başvurunun usulüne uygun yapıldığının ispat edilmesi bakımından önem arz eder. Bu nedenle başvuru aşamasında da hukuki yardım ve destek alınması önemlidir.

Daha fazla bilgi, hukuki danışmanlık ve sorularınız için Whatsapp hattımızdan veya mail yoluyla bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz. 05.02.2021

Ecenur Tuncel Uyanık

Av. Ecenur Tuncel Uyanık

Yazar, İzmir Barosu'na kayıtlı Avukat olup, aynı zamanda Türk Patent ve Marka Kurumu'na kayıtlı yetkili Marka Vekilidir. Marka Hukuku alanında çalışmalarını yoğunlaştırmıştır.