Türkiye’de İlk ve Tek Şeklindeki Yanıltıcı Beyanlar ve Haksız Rekabet

Özeti: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 55/1-a-2. maddesi gereğince kendisi, ticari işletmesi, işletme işaretleri, malları, iş ürünleri, faaliyetleri, fiyatları, stokları, satış kampanyalarının biçimi ve iş ilişkileri hakkında gerçek dışı veya yanıltıcı açıklamalarda bulunmanın haksız rekabet teşkil edeceği düzenlenmiştir. Bir tacirin, gerçekte öyle olmadığı halde ürününün Türkiye’de ilk kez kendisi tarafından piyasaya sürüldüğü ve/veya Türkiye’de sadece kendisi tarafından satışa sunulduğu anlamına gelebilecek şekilde yaptığı açıklamalar düzenleme kapsamında haksız rekabet teşkil eder.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 21.10.2019 tarihli, 2018/5178 E. - 2019/6544 K. sayılı kararı

Davacı vekili, müvekkili şirketin 2010 yılında kurulduğunu, tablet bilgisayarlar akıllı telefonlar ve e-kitap okuyucuları tasarladığını ve “Reeder” markasıyla faaliyet gösterdiğini, davalının da 2013 yılında kurulduğunu ve “Calıbro” markalı e-kitap okuyucusunu pazarladığını, ancak ürün tanıtımı için gerçekleştirilen reklamlarda kullandığı ifadeler ve görsellerin haksız rekabet teşkil ettiğini, ayrıca “Calıbro” marka e-kitap okuyucusunun Türkiye'nin mağaza ile bütünleşik ilk e-kitap okuyucusu olduğunu iddia ettiğini ancak bunun doğru olmadığını ve aldatıcı nitelikte bir reklam olduğunu ileri sürerek haksız rekabetin men'i, ref'i, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile 35.000 TL manevi tazminatın tahsilini talep etmiştir.

Davalı vekili müvekkilinin hiç bir surette aldatıcı veya yanıltıcı reklam yapmadığını, Calıbro’nun Türkiye’deki ilk ve tek e-kitap okuyucusu olduğunu, ülkemizde birden fazla e- kitap okuyucusu olsa da müvekkilinin ürününün sadece ve tam anlamıyla e-kitap okuyucusu olduğunu, davacı tarafın ürününün ise bir tablet bilgisayar olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, bozma ilamına uyularak yapılan yargılama ve bozma ilamında anılan bilirkişi raporuna göre, davalı şirketin reklamlarında, “Türkiye' nin ilk ve tek e-okuyucusu” ifadelerine yer verildiği, 2010 yılında davacı şirketin yanı sıra üç e-kitap üreticisinin daha bulunduğu, salt bu tespitin dahi davalı şirketin reklamlarında “ilk” ve “tek” sıfatlarını gerçeğe aykırı bir biçimde kullandığını gösterdiği, TTK'nın 55/a-2 madde bendinde, kendisi, ticari işletmesi, işletme işaretleri, malları, iş ürünleri, faaliyetleri hakkında gerçek dışı veya yanıltıcı açıklamalarda bulunmanın haksız rekabet niteliğinde olduğunun düzenlendiği, davalının reklamlarında, ilk ve tek olmamasına rağmen gerçeğe aykırı şekilde “Türkiye'nin ilk ve tek e-okuyucusu” ifadelerine yer vererek TTK'nın 55/a-2. maddesi kapsamında haksız rekabet teşkil eden eylemde bulunduğu, eylemin niteliği ve ağırlığı, tarafların dosyaya yansıyan itibari ve ekonomik durumları itibariyle manevi tazminat talebinin kısmen kabulünün gerektiği gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile, davalının reklamlarında yer verdiği "Türkiye'nin ilk ve tek e-okuyucusu" ifadesinin haksız rekabet teşkil ettiğinin tespitine, davalının haksız rekabet teşkil eden işbu eyleminin ortadan kaldırılmasına, bu şekilde yapılan reklamların yasaklanması sureti ile haksız rekabetin men’ine, manevi tazminat talebinin kısmen kabulü ile, 10.000 TL manevi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmiştir (ONANMASINA).

Sonuç Olarak

Daha önceki yazılarımızda; yetkili satıcı olmadığı bu yönde beyanda bulunulması, işletmenin tarihçesine ilişkin yanıltıcı beyanda bulunulması, satılan ürünün özelliklerine ilişkin yanıltıcı beyanlarda bulunulması, web sitesinde yanıltıcı beyanlarda bulunulması örnekleri incelenmiş ve haksız rekabet teşkil edecekleri açıklanmıştı. Bu yazımızda ise bir tacirin ticari faaliyetlerine ilişkin tanıtım faaliyetlerinde kullandığı ifadeleri dikkatle seçmesi gerektiği işaret edilmektedir. Bir ürünün Türkiye’de ilk kez kendisi tarafından piyasa sunulduğunu ya da sadece kendisi tarafından piyasaya sunulduğunu ilan eden ifadeler, doğruluğu ispat edilmedikçe haksız rekabet eylemi teşkil edecektir. Bu kapsamda gerçeğe aykırı şekilde, piyasa tek olmadığı halde, rakip firmaların ürünlerinden ayrışan bir yönü bulunmayan veya bulunsa bile bu yönü vurgulamak yerini gerçekliği aşarak, sanki o ürün sadece kendisi tarafından piyasaya sunuluyormuş gibi ifadelerden bahisle gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri / ilanlar haksız rekabet teşkil edecektir.

Daha fazla bilgi, hukuki danışmanlık ve sorularınız için Whatsapp hattımızdan veya mail yoluyla bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz. 27.03.2023

 

Kadir Uyanık

Av. Kadir Uyanık

Yazar, İzmir Barosu'na kayıtlı Avukat olup, aynı zamanda Ticaret Hukuku alanında yüksek lisans eğitimi görmektedir. Çalışmalarını Ticaret Hukuku ve Şirketler Hukuku alanında yoğunlaştırmıştır.