Vasiyet Alacaklısının Miras Bırakandan Önce Ölmesi Nedeniyle Vasiyetnamenin İptali İstenemez

Giriş

Türkiye’de vasiyetname düzenlemesi sanıldığından çok daha fazladır. Bu nedenle vasiyetnamenin açılması, vasiyetnamenin açılmasına itiraz, vasiyetnamenin tenfizi, atanmış mirasçı, vasiyet alacaklısı gibi kavramların iyi anlaşılması gerekir. Şu makalemizde vasiyetname alacaklısının(atanmış mirasçı değil) miras bırakandan evvel vefat etmesi halinde; vasiyet alacaklısının mirasçıları tarafından herhangi bir talepte bulunulamayacağı, vasiyet edilen malvarlığı değerlerinin yasal mirasçılar arasında kanuni oranlara göre paylaştırılacağı açıklanmıştır. Bu yazımızda ise vasiyetname ile muayyen mal vasiyet edilen vasiyet alacaklısının miras bırakandan erken vefat etmiş olması nedeniyle, miras bırakanın yasal mirasçılarının “vasiyetnamenin iptali” davası açmasının mümkün olmadığı, bunun ancak “vasiyetname alacaklısının mirasçıları tarafından açılan vasiyetnamenin tenfizi” davasında ileri sürülebilecek bir itiraz olduğuna dair Yargıtay kararı paylaşılmıştır.

Vasiyetname Alacaklısının Muristen Önce Ölmesi Halinde, Vasiyet Alacaklısının Mirasçıları, Vasiyet Konusu Malvarlığı Değerini Talep Ederlerse, Buna İlişkin Açılacak “Vasiyetnamenin Tenfizi” Davasında İtiraz Olarak Bu Hususun İleri Sürülmesi Gerektiği, Vasiyetnamenin İptali Davasına “Erken Ölümün” Konu Edilemeyeceği, Hukuki Yarar Yokluğundan Davanın Reddinin Gerekeceği Hk.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 02.07.2020 tarihli, 2020/1910 E.  ,  2020/3884 K.

Dava; vasiyetnamenin iptaline ilişkindir.

Kabule göre de, 6100 sayılı HMK’nın 114/1.h bendinde davacının dava açmakta hukuki yararının bulunması dava şartı olarak sayılmıştır. Bilindiği üzere dava şartları yargılamanın her aşamasında taraflarca ileri sürülebileceği gibi mahkeme tarafından da re’sen dikkate alınmalıdır.

Türk Medeni Kanununun 581.maddesi hükmüne göre ise; “Vasiyet alacaklısı olabilmek için miras bırakanın ölümü anında mirasa ehil olarak sağ olmak şarttır. Vasiyet alacaklısı miras bırakandan önce ölmüş ise, tasarruftan aksi anlaşılmadıkça, vasiyeti yerine getirme yükümlülüğü, vasiyet yükümlüsünün yararına ortadan kalkar.”

Türk Medeni Kanununun 557. maddesi ise iptal nedenlerini sınırlamıştır. Kural olarak anılan hüküm dışında bir nedenle vasiyetnamenin iptali istenemez ve hakim bu nedenlerle bağlıdır. Bu bakımdan vasiyet alacaklısının miras bırakandan önce ölmesi olgusuna dayanılarak vasiyetnamenin iptali istenemez. Bu husus vasiyetname alacaklısı tarafından açılan vasiyetnamenin tenfizi davasında itiraz olarak ileri sürülebilir.

Bu açıklamalar ışığında somut olaya bakıldığında ise; muris tarafından düzenlenen Bursa 15. Noterliğinin 03/06/1996 tarihli ve 9135 yevmiye numaralı vasiyetname ile eşi E.A’ya Türkiye'de bulunan ve vasiyetnamede sayılan taşınmazlarını ve yine Türkiye'de bulunan resmi ve hususi bankalardaki vadeli vadesiz hesaplarında bulunan parasının tamamını vasiyet ettiği, Erika Alkan'ın 19.06.2001 tarihinde vefat ettiği, muris ...'ın ise 09.12.2009 tarihinde vefat ettiği anlaşılmıştır.

O halde Mahkemece; vasiyet alacaklısının miras bırakandan önce ölmesi hususu açılacak vasiyetnamenin tenfizi davasında itiraz olarak ileri sürülebileceğinden, dava şartı olan bu durum re'sen gözetilerek, davacının eldeki davayı açmakta hukuki yararı bulunmadığı gerekçesiyle, davanın hukuki yarar yokluğu nedeniyle reddine karar verilmesi gerekirken, farklı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi doğru değildir.

Sonuç Olarak

Miras bırakanın mirasçıları tarafından acele edilerek ya da hukuki bilgi eksikliğinin getirdiği panikle “vasiyetnamenin iptali” davası açılması yönündeki ısrar hatalı sonuca götürmektedir. Vasiyetnamenin iptali sebepleri TMK’da sayılmıştır. Bunların dışında bir sebeple vasiyetnamenin iptali davası açılamaz. Vasiyet alacaklısı olan kişi, miras bırakandan erken vefat etmişse, zaten miras bırakanın yasal mirasçıları tarafından yerine getirilmesi gereken bir borç kalmamıştır. Detaylı bilgi için tıklayınız. Bu nedenle, vasiyet alacaklısının mirasçıları tarafından kötüniyetli olarak veya yine hukuki bilgi eksikliğinden; herhangi bir talep ileri sürülecek olursa, bu talebe karşılık def’i olarak “vasiyet alacaklısının erken vefat ettiği” iddia edilmeli ve karşı konulmalıdır. Vasiyetnamenin iptali yoluna gidilmesi hatalı olacaktır.

Daha fazla bilgi, hukuki danışmanlık ve sorularınız için Whatsapp hattımızdan veya mail yoluyla bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz. 07.05.2021

Ecenur Tuncel Uyanık

Av. Ecenur Tuncel Uyanık

Yazar, İzmir Barosu'na kayıtlı Avukat olup, aynı zamanda Türk Patent ve Marka Kurumu'na kayıtlı yetkili Marka Vekilidir. Marka Hukuku alanında çalışmalarını yoğunlaştırmıştır.