Vasiyet Edilen Taşınmazın Devri İptal Olmuşsa Vasiyetten Dönülmemiş Sayılır

Vasiyet alacaklısına vasiyet edilen taşınmazın geçerli bir devir işlemi ile üçüncü kişiye devri halinde vasiyetten dönülmüş sayılacağı, tasarruf işleminin iptal edilmesi halinde vasiyetnamenin tekrar canlanacağı, miras bırakanın vasiyetnameden dönmüş sayılamayacağı hakkında Yargıtay kararı

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 26.04.2016 tarihli, 2015/8642 E.  ,  2016/6577 K.

 “Vasiyetçi, her ne kadar vasiyetname ile bağdaşmayan sağlararası bir tasarruf ile vasiyetten dönebilirse de, o tasarrufun hukuki sonuç doğurabilmesi, diğer bir ifade ile vasiyetnameyi ortadan kaldırabilmesi için sonradan yaptığı hukuki tasarrufun geçerli olması gerekir.

Nitekim Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 06/11/2002 günlü 2002/2-874 E.- 893 K.sayılı ve 19/09/2011 tarihi; 2012/3-235 E.-600 K.sayılı ilamlarında da vasiyetten dönmenin gerçekleşmesi için sağlararası kazandırmanın geçerli bir satışa(tasarrufa) dayanması gerektiği belirtilmiştir.

Somut olayda murisin, 5. Noterliği'nin 15.09.2004 tarih, ....yevmiye numaralı düzenleme şeklindeki vasiyetnamesi ile, sahibi bulunduğu .... Merkez ...Köyü 758 ada 13 ve 14 parsel numaralı taşınmazları, muayyen mal vasiyeti ile davacılara temliki tasarrufta bulunduğu, vasiyetnamenin .... Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2006/1475 esas, 2007/504 karar sayılı ilamı ile usulen açılıp okunduğu, bu kararın mirasçılara usulüne uygun olarak tebliğ edildiği ve mirasçılar tarafından temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.

Murisin, dava konusu vasiyetnamenin düzenlenmesinden hemen sonra, vasiyetname konusu olan aynı taşınmazları, 16.09.2005 tarihinde, vasiyet alacaklısı olan davacılara, satış sureti ile devrettiği, davalı tarafından bu satış işlemine karşı, .... 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2006/91 esas sayılı dosyası ile (bozma sonrası en son aldığı esas numarası 2014/268) muris muvazaasına dayalı tapu iptal tescil davası açıldığı, mahkemece dava ve vasiyet konusu taşınmazların davalılar (eldeki davada davacılar) adına olan tapu kayıtlarının iptal edilerek, muris...'in mirasçıları adına payları oranında tesciline karar verildiği ancak kararın henüz kesinleşmediği anlaşılmaktadır.

Yukarıda açıklandığı üzere, mirasbırakanın sonradan vasiyetname konusu mal üzerinde bu vasiyetle bağdaşmayan başka bir tasarrufta bulunmasıyla birlikte vasiyetmanin ortadan kalkmış sayılabilmesi için, sağlararası kazandırmanın geçerli bir hukuki işleme (satışa) dayanması gerekmekte olup, tapu iptal tescil kararının kesinleşmesi ile birlikte, satış işlemi şeklinde gerçekleştirilen tasarrufun geçersiz olduğu sabit hale gelecek ve vasiyetnameye konu bu gayrimenkullerin kesinleşen bu kararla birlikte terekeye geri döndüğü sabit olacaktır.

O halde mahkemece, öncelikle tapu iptal tescil davasının sonucunun kesinleşmesi beklenerek, karar kesinleştikten sonra açıklanan ilkeler çerçevesinde dava ve vasiyetname konusu taşınmazların terekeye geri döndügü göz önüne alınarak, buna göre yapılacak inceleme neticesinde hasıl olacak sonuca göre hüküm kurulması gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde yazılı şekilde karar verilmiş olması doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.”

Aynı nitelikli güncel karar için bakınız: Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 20.01.2020 tarihli, 2019/759 E.  ,  2020/342 K.

Ecenur Tuncel Uyanık

Av. Ecenur Tuncel Uyanık

Yazar, İzmir Barosu'na kayıtlı Avukat olup, aynı zamanda Türk Patent ve Marka Kurumu'na kayıtlı yetkili Marka Vekilidir. Marka Hukuku alanında çalışmalarını yoğunlaştırmıştır.