Yatırım Yaparak Türk Vatandaşlığı Kazanımı

 
Türk Vatandaşlığının Yatırım Yolu ile Kazanılması Genel Bilgilendirme
 
Türk vatandaşlığının yatırım yolu ile kazanılması; istisnai kazanım yolları arasında yer alan ve en sık başvurulan alt dallarından biridir. Türk vatandaşlığının yatırım yolu ile kazanılmasına ilişkin gerekçeler ve kanuni düzenlemeler Türk Vatandaşlığı Kanunu madde 12 ve ilgili Yönetmelik madde 20’de düzenlenmiştir. Bu madde uyarınca milli güvenlik ve kamu düzeni için tehdit oluşturmamak kaydı ile aşağıda sayılan kişiler Türk vatandaşlığına başvuru hakkı kazanır.
 
Türk Vatandaşlığının Yatırım Yolu ile Kazanılmasında Yatırım Türleri
 
Aşağıda sayılan yatırım türlerinden herhangi birini gerçekleştiren yabancıların kısa dönem ikamet izni türü olan ve yatırım ikamet izni olarak adlandırılan ikamet iznini alması ve bu ikamet izni uyarınca vatandaşlığa başvuru yapma hakkı vardır.
 
-En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespit edilen,
 
-En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarı peşin olarak yatırılan taşınmazın satışının vaat edildiğine dair noterden düzenlenen sözleşmenin üç yıl süreyle devri ve terkini yapılmayacağı taahhüdüyle tapu siciline şerh edildiği Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen,
 
-En az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca tespit edilen,
 
-En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen,
 
-En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilen.
 
-En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen
 
Türk Vatandaşlığının Yatırım Yolu ile Kazanılması Başvuru Süreci
 
Yukarıda sayılan yatırım türlerinden herhangi birini şartlarına uygun olarak gerçekleştirilen yabancıların, öncelikle ilgili kurumdan Uygunluk Belgesi alarak ikamet ettikleri İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne online olarak kısa dönem ikamet izni ( madde 31/j) başvurusu yapması ve ikamet izni alması gerekir. Her bir yatırım türü için ayrı ayrı süreçler işlemekte olup her bir yatırım türü için başvuru süreçleri hakkında bilgilendirmeler ilgili makalelerden incelenebilir.
 
Türk Vatandaşlığının Yatırım Yolu ile Kazanılması Başvurusunda Gerekli Evraklar
 

a) İsteği belirten form dilekçe.

b) Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise temininin mümkün olması halinde buna ilişkin belge.

c) Medenî hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanma belgesi, dul ise eşine ait ölüm belgesi.

ç) Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge ve evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belge.

d) Türk vatandaşı birinci veya ikinci derece yakınları varsa bu kişilere ait müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği.

e) Kişinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39 uncu maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.

f) Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz

 
Türk Vatandaşlığının Yatırım Yolu ile Kazanılması Başvurusu Avantajları
 
  • Yatırım yapan yabancının yabancı eşi, ergin olmayan 18 yaşından küçük çocukları da Türk vatandaşlığı kazanır. Ergin çocuklar ise Türkiye’de süresiz ikamet izni ve sonrasında vatandaşlık başvuru hakkı kazanır.
  • Türkiye’de ikamet etme zorunluluğu bulunmamaktadır. Uzaktan vekaletname ile tüm işlemleri halledilebilir ve vatandaşlık kazanılabilir.
  • Yapılan yatırım üç yıl sonra hiçbir şart veya kesintiye uğramaksızın, hatta faiz, değer artışı gibi ek getirileri ile birlikte tasfiye edilebilir / satılabilir / elden çıkarılabilir. Üç yıllık sürenin sonunda yatırım tasfiye edilse bile vatandaşlık hakkı korunur. Vatandaşlık süresiz hak tanır.
  • Yapılan yatırım süresi dolmasa bile tasfiye edilebilir. Hiçbir gerekçe göstermeksizin taşınmaz satılabilir, yatırım tasfiye edilebilir. Yine hiçbir kesinti veya kayba uğratılmaz. Fakat vatandaşlık iptal edilir.
 
Sonuç Olarak
 
Yukarıda belirtilen şartları karşılayan yabancıların Türk Vatandaşlığının Yatırım Yolu ile Kazanılması başvurusunda bulunması mümkündür. Bu şartları taşıyan yabancının  uygunluk belgesi alıp, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 31/j bendi uyarınca kısa dönem ikamet izni başvurusu yaptıktan sonra; vatandaşlık başvurusunu usule uygun şekilde Nufüs Müdürlüğü'ne iletmesi halinde yabancıya vatandaşlık hakkı verilebilecektir.
 
Daha fazla bilgi almak için info@kutelhukuk.com üzerinden mail yolu ile, whatsapp hattından veya telefon numarası üzerinden iletişime geçebilirsiniz.
Ecenur Tuncel Uyanık

Av. Ecenur Tuncel Uyanık

Yazar, İzmir Barosu'na kayıtlı Avukat olup, aynı zamanda Türk Patent ve Marka Kurumu'na kayıtlı yetkili Marka Vekilidir. Marka Hukuku alanında çalışmalarını yoğunlaştırmıştır.