Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Edilmemesine İlişkin Genel Kurul Kararının İptali Davası

Yönetim kurulu üyelerinin hukuki açıdan sorumluluklarının ortadan kalktığı "ibra kararı" şirketler hukukunda önemli yer tutar. Zira bu karar şirket ortaklarının veya şirketin ileride yönetim kurulu üyelerine karşı şahsi sorumluluk davası açma hakkını -istisnaları olmakla birlikte- ortadan kaldıran bir karardır. Aynı şekilde genel kurulun, yönetim kurulu üyelerini ibra etmemesi de yönetim kurulu üyeleri bakımından aynı derecede negatif yönlü önemli bir karardır. Bu karar ile birlikte genellikle yönetim kurulu üyelerine sorumluluk davası açılması yönünde de karar alınmaktadır. Bu makalede, ibra etmeme yönündeki genel kurul kararının iptali için açılacak davanın süre ve şartlar yönünden dikkat edilmesi gereken noktaları incelenmiştir.

 1. İbra Etmeme Konulu Genel Kurul Kararının İptali Davası Açma Süresi

Genel kurul kararının iptali davası açma hakkı TTK 445 uyarınca karar tarihinden itibaren 3 ay geçmekle düşer. Ne var ki Yargıtay çeşitli kararlarında "yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmemesi kararı icraya yönelik bir karar olmayıp henüz yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğunu doğuracak bir karar alınmamıştır" şeklindeki yorumu ile açılan karar tarihinden hemen sonra açılan davaları reddetmektedir. Yargıtay burada "makul süre beklenerek" şirket tarafından yönetin kurulu üyeleri aleyhine sorumluluk davası açılıp açılmayacağının anlaşılması gerektiğini işaret etmektedir.

1.1. Yönetim Kurulu Üyeleri Aleyhine Sorumluluk Davası İçin Beklenmesi Gereken Makul Süre

Yargıtay'ın bu kararının arkasında yatan fikrin sağlıklı olmadığını değerlendiriyoruz. Hukuki güvenlik ve belirlilikten uzak bu tutum, yönetim kurulu üyelerinin günlerce - haftalarca tetikte beklemesine sebebiyet verecektir ki Anayasa Mahkemesi'nin "kişiler tetikte bekletilemez" yönündeki güzel kararları burada gündeme gelmektedir.

Yargıtay'ın güncel bir kararında, "ibra etmeme kararının" alınmasının üzerinden 2 ay 29 gün geçtikten sonra yani 3 aylık hak düşürücü sürenin dolmasına 1 gün kala açılan genel kurul kararının iptali davasını "makul süre bekleme şartı yerine getirilmiş" şeklinde yorumlayarak bu konudaki görüşünü devam ettirmiştir.

1.2. İbra Etmeme Kararına Karşı Açılacak Davada Makul Süre Bekleme Hakkında Yargıtay Kararları

"yönetim kurulu üyesinin kendisinin ibra edilmemesine dair genel kurul kararının iptali yönünde dava açabilmesi için bu kararın alındığı tarihten itibaren makul bir süre geçtiği halde aleyhine sorumluluk davası açılmamış olması gerektiği, aksi halde yani bir sorumluluk davası açılması halinde yöneticinin kendisinin ibra edilmemesine dair kararın iptalini istemekte hukuki yararının bulunmayacağı, zira anılan ibra edilmeme kararının yerinde olup olmadığının, açılmış bulunan sorumluluk davasında somut nedenleriyle birlikte incelenip değerlendirileceği, somut olayda sorumluluk davası açılması yönünde alınmış bir karar bulunmadığı, dava tarihine kadar da herhangi bir sorumluluk davası açılmadığı, davanın TTK 445.maddesinde belirtilen dava açma süresi olan 3 aylık sürenin dolmasına 1 gün kala açılmış olması nedeniyle genel kurul kararıyla dava tarihi arasında makul sürenin geçtiği" ( Yargıtay 11 HD  04.11.2019 tarihli, 2019/3720 E.  ve 2019/6800 K. )

"davacının ibra edilmemesine ilişkin kısmının yerinde olmadığı, zira davacı tarafça işbu genel kurul kararının iptali istenilmiş ise de söz konusu karar henüz uygulanabilir nitelikte bir karar olmadığı, zira böyle bir karara dayanılarak yönetim kurulu üyeleri hakkında sorumluluk davası açılabilmesinin mümkün bulunmadığı, bunun için, 6102 sayılı TTK'da bu yönde bir hüküm olmasa da mülga TTK’nın 341. Maddesi hükmüne göre, genel kurulun dava açılmasına özel olarak karar vermesi gerektiği, bu itibarla yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmemelerine ilişkin bir genel kurul kararının iptalini, haklarında sorumluluk davası açılması yolunda alınmış genel kurul kararı bulunmadan önceki bir aşamada dava ve talep edebilmeleri mümkün olmadığı, sorumluluk kararı ve davası için makul bir sürenin geçmesi beklenilmeden eldeki davanın bu aşamada dinlenilmesi mümkün olmadığı" ( Yargıtay 11 HD 12.02.2020 2019/2711 E.  ve  2020/1259 K. )

2. İbra Etmeme Kararı İle Birlikte Sorumluluk Davası Açmama Kararı Alınmışsa İbra Etmeme Kararına Karşı İptal Davası Hemen Açılabilir

"Ancak dava konusu 28.06.2011 tarihli genel kurul toplantısında, davacının ibra edilmemesi kararının yanında, aynı zamanda davacı hakkında sorumluluk davası açılmamasına da karar verildiğinden, somut uyuşmazlık yönünden davacı yönetim kurulu üyesinin işbu davanın açılmasında hukuki yararı bulunmaktadır." ( Yargıtay 11 HD 04.12.2014 tarihli, 2013/18125 E. Ve 2014/19043 K. )

3. İbra Etmeme Kararının İptali Davasında Aleyhe Oy Kullanan Genel Kurul Üyelerine Karşı Dava Açılamaz

Uygulamada ibra etmeme kararı üzerine açılan davalarda en sık yapılan hatalardan biri de ibra etmeme yönünde oy kullanan genel kurul üyelerine karşı dava açmaktır. Oysa ibra etmeme kararının iptali amacıyla sadece şirket aleyhine dava açılabilir. Yargıtay'ın bu konuda çeşitli kararlarında belirttiği üzere, genel kurul kararının iptali davasının muhatabı şirket tüzel kişiliğidir. ( Yargıtay 11 HD 10.06.2019 tarihli 2018/2659 E.  ,  2019/4162 K. )

4. Yönetim Kurulu Üyeleri Aleyhine Sorumluluk Davası Açılması Halinde İbra Etmeme Kararının İptali İçin Dava Açılamaz

Yargıtay, yönetim kurulu üyeleri aleyhine açılmış bir sorumluluk davasının bulunması halinde "ibra etmeme kararının iptali" davası açılmasında hukuki yarar bulunmadığına, bu nedenle açılan davanın reddedilmesi gerektiğine hükmetmektedir.

Sonuç Olarak

Yönetim kurulu üyelerinden birini veya tamamının ibra edilmemesi halinde, ilgili yönetim kurulu üyesi veya üyeleri; kararın alındığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde şirket tüzel kişiliğine karşı genel kurul kararının iptali amacıyla dava açabilir. Bu davanın görülebilmesi için şirketin yönetim kurulu üyelerine karşı henüz sorumluluk davası açmamış olması gerekir. Ayrıca davacı yönetim kurulu üyelerinin makul bir sure bekleyerek aleyhlerinde sorumluluk davası açılıp açılmayacağını görmeleri/beklemeleri gerekir. Aksi takdirde dava hukuki yarar yokluğundan reddedilir. Yönetim kurulu üyesinin ibra edilmemesi üzerine açacağı dava ile elde edeceği iptal kararı ibra anlamına gelmeyecektir.

 

Daha fazla bilgi için info@kutelhukuk.com adresi üzerinden veya Whatsapp iletişim hattından iletişime geçebilirsiniz. 26.11.2020

Ecenur Tuncel Uyanık

Av. Ecenur Tuncel Uyanık

Yazar, İzmir Barosu'na kayıtlı Avukat olup, aynı zamanda Türk Patent ve Marka Kurumu'na kayıtlı yetkili Marka Vekilidir. Marka Hukuku alanında çalışmalarını yoğunlaştırmıştır.