Kamu İhale Kurumu'na İtirazen Şikayet Başvurusu, Süresi ve Usulü

1. Kamu İhalesine İtiraz, Şikayet ve İtirazen Şikayet Kavramları

Kamu İhale mevzuatında şikayet ve itirazen şikayet olmak üzere iki önemli “itiraz” usulü bulunmaktadır. Teknik olarak “itiraz” adı ile adlandırılan bir usul bulunmamaktadır. Fakat uygulamada genellikle kamu ihalesine “itiraz” tabiri kullanılmaktadır. Bu tabir ile kastedilen “şikayet” başvurularının usulüne ilişkin açıklamalarımızı şu makalemizde yapmıştık. Bu çalışmamızda ise “itirazen şikayet” yoluna ilişkin açıklamalarda bulunulacaktır.

2. Kamu İhale Kurumu’na İtirazen Şikayet Başvurusu Nedir?

İtirazen şikayet başvurusu, istisnaları olmakla birlikte, genellikle, “şikayet” başvurusu üzerine ihaleyi yapan idare tarafından verilen karara karşı Kamu İhale Kurumu’na başvurulan bir üst yoldur. Belirtmek gerekir ki, Kamu İhale Kanunu madde 54/2 hükmü uyarınca – istisnaları olmakla birlikte – şikayet ve itirazen şikayet başvuruları “idari dava yoluna gitmeden önce” tüketilmesi zorunlu idari yollardır. Bu nedenle hangi hallerde itirazen şikayet başvurusu, hangi hallerde önce şikayet sonra itirazen şikayet başvurusu yapılması gerektiğinin iyi tahlil edilmesi gerekir.

3. İtirazen Şikayet Başvurusu Süresi Ne Kadar?

Bir kamu ihalesine karşı başvurulabilecek ilk yol “şikayet” başvurusudur. Şikayet başvurusunun reddi kararı üzerine itirazen şikayet başvurusu ile Kamu İhale Kurumu’na başvurulması gerekir. İstisnai olarak doğrudan itirazen şikayet başvurusu yapılabilecek haller de mevcuttur.

3.1. Kamu İhale Kurumu’na İtirazen Şikayet Başvuru Süresi Ne Kadar?

Kamu İhale Kurumu’na itirazen şikayet başvurusunda bulunma süresi;  idare tarafından alınan ihalenin iptali kararına karşı yapılacak başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.

3.2. Kamu İhale Kurumu’na Başvuru Süresi Ne Zaman Başlar?

3.2.1. Şikayet Başvurusunun İdare Tarafından Sonuçlandırılmaması

Şikayet başvurusunda bulunulması halinde, idarenin bu başvuruyu kayıt altına aldığı kayıt tarihinden sonra 10 gün içerisinde gerekçeli karar yazarak bir karara bağlaması zorunludur. Bu süre içerisinde bir karar alınmamış olması halinde başvurucu idarenin kararını beklemeksizin itirazen şikayet başvurusu yapabilir. Bu durumda itirazen şikayet süresi başlangıç tarihi idarenin karar verme süresi olan 10 günlük sürenin dolumunun ardından başlar ve 10 gün içerisinde itirazen şikayet başvurusu yapılması gerekir.

3.2.2. Şikayet Başvurusu Üzerine Alınan Kararın Uygun Bulunmaması

Şikayet başvurusu gerçekleştirenlerin başvurusu üzerine idare tarafından alınabilecek üç farklı vardır. İdare şikayet başvurusu üzerine şu kararları verebilir: ihalenin iptaline, hukuka aykırılığı giderecek düzeltici işlem belirlenmesine veya başvurunun reddine karar verilebilir. Başvurucunun şikayeti reddedilir veya düzeltici işlem tesis edilirse bu kararın başvurucuya bildiriminden itibaren 10 gün içerisinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir.

3.2.3. Şikayet Başvurusu Üzerine Alınan İhalenin İptali Kararı Üzerine İtirazen Şikayet Başvurusu

İdarenin, şikayet başvurusu üzerine ihalenin iptaline yönelik karar alması halinde bu kararın bildirim tarihinden itibaren 5 gün içerisinde Kamu İhale Kurumu’na itirazen şikayet başvurusunda bulunulmalıdır.

3.2.4. İtirazen Şikayet Başvurusu Üzerine Alınan İhalenin İptali Kararı Üzerine İtirazen Şikayet Başvurusu

Kamu İhale Kurumu’na yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine veya düzeltici işlem belirlenmesine karar verildikten sonra idare tarafından alınan iptal kararları üzerine verilen ihaleyi gerçekleştiren idare tarafından ihalenin iptali kararı alınmışsa, bu kararın bildirim tarihinden itibaren 5 gün içerisinde doğrudan Kamu İhale Kurumu’na yeniden itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir.

3.2.5. Herhangi Bir Başvuru Olmadan İhalenin İptali Kararı Alınması

Herhangi bir şikayet veya itirazen şikayet başvurusu olmaksızın idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına karşı Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulamayacağından, bu kararlar ancak idari yargı mercilerinde dava konusu edilebilir.

İhalede geçerli teklif kalmaması nedeniyle veya ihalede geçerli teklif olmakla birlikte bazı tekliflerin değerlendirme dışı bırakılma sı nedeniyle ihalede rekabetin oluşmadığı ve/veya kaynakların etkin kullanımının gerçekleşmediği gerekçesiyle ihalenin idare tarafından iptal edildiği durumlarda, aday veya istekliler tarafından başvuru veya teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına veya ihalenin iptali ile birlikte başvuru veya teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına karşı yapılan başvurular, ihalenin iptal edilmesi işlemine karşı yapılan başvuru olarak değerlendirilmez. Bu başvurular ihalenin iptaline yönelik bir başvuru olarak değerlendirilmediğinden, başvuruların öncelikle idareye yapılması, idareye yapılan şikayet başvurusu üzerine idare tarafından alınan kararın uygun bulunmaması veya on günlük süre içerisinde idare tarafından bir karar alınmaması hallerinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerekmektedir. Ancak ihalenin iptali işleminden önce bir şikayet başvurusunun olduğu hallerde, başvuru veya teklifi değerlendirme dışı bırakılan aday veya isteklinin, teklifinin geçerli olduğuna ve bu nedenle ihalenin iptal edilmemesi gerektiğine yönelik olarak 4734 sayılı Kanunun 56. maddesinin birinci fıkrasında öngörülen beş günlük süre içerisinde doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması da mümkündür.

3.2.6. Kamu İhale Kurumu’nun Düzeltici İşleminin İdarece Hatalı Uygulanması Halinde

Kamu İhale Kurumu’na yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine, Kurum tarafından verilen düzeltici işlem kararının ihaleyi gerçekleştiren idare tarafından eksik, hatalı ya da yanlış uygulanması nedeniyle ilgili kişi tarafından şikayet yoluna başvurulmaksızın, bildirimden itibaren 10 gün içerisinde doğrudan itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir. ( Yönetmelik 23/2 )

3.2.7. Kamu İhalesine İtirazen Şikayet Sürelerine Tatil Günleri Dahil Mi?

İtiraz / şikayet süresi tatil günlerinde de işlemeye devam eder. Fakat son başvuru günü tatil gününe denk gelmişse, ilk iş günü sonuna kadar ek süre bulunmaktadır. İdari izin günleri resmi tatil günü olarak sayılmadığından, idari izin günleri iş günü olarak dikkate alınır.

3.2.8. Kamu İhalesine İtirazen Şikayet En Geç Ne Zaman Yapılabilir?

İtirazen şikayet başvuruları, noter onayı gerektiren sözleşmeler noter tarafından onaylanmadan, noter onayı gerektirmeyenler idare ile sözleşme imzalanmadan yapılmalıdır. İdarenin bu süreleri beklemeden sözleşmeyi imzalaması itirazen şikayet başvuru hakkını düşürmez.

4.Kamu İhalesine İtirazen Şikayet Başvurusu Nereye ve Nasıl Yapılır?

İtirazen şikayet başvuruları, elden veya posta yoluyla ya da EKAP üzerinden e-imza kullanılarak (e-şikayet) Kamu İhale Kurumu’na yapılır. Posta yoluyla yapılan başvurularda, başvuru tarihi, itiraz / şikayet dilekçesinin postaya verilme tarihidir.

Daha fazla bilgi, hukuki danışmanlık ve sorularınız için Whatsapp hattımızdan veya e-mail yoluyla bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz. 09.12.2020

Ecenur Tuncel Uyanık

Av. Ecenur Tuncel Uyanık

Yazar, İzmir Barosu'na kayıtlı Avukat olup, aynı zamanda Türk Patent ve Marka Kurumu'na kayıtlı yetkili Marka Vekilidir. Marka Hukuku alanında çalışmalarını yoğunlaştırmıştır.