SGK Tarafından Düzenlenen Prim Tahakkukuna İtiraz Süresi ve İtiraz Yeri

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan işlemlere ilişkin istisnai ve özel niteliğe sahip bir işlem olan re’sen prim borcu düzenleme işlemi, diğer işlemlerinden farklı itiraz prosedürüne sahiptir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından düzenlenen ödeme emirlerine itiraz davası hakkında bilgi almak için buraya, sosyal güvenlik kurumu tarafından düzenlenen idari para cezalarına itiraz hakkında bilgi almak için buraya tıklayınız.

1- SGK Tarafından Düzenlenen Prim Borcuna İtiraz

Kurum tarafından denetim veya çeşitli belgeler ile işyerinde çalıştığı tespit edilen sigortalılara ilişkin olarak; bu Kanun uyarınca Kuruma verilmesi gereken belgelerin yapılan tebligata rağmen bir ay içinde verilmemesi veya noksan verilmesi halinde, bu belgeler Kurumca re’sen düzenlenir ve muhteviyatı sigorta primleri Kurumca tespit edilerek işverene tebliğ edilir. ( 5510 s. Kanunu madde 86/7)

1.1. SGK Tarafından Re’sen Düzenlenen Prim Tahakkukuna Süresi: 1 AY

İşveren, Kurum tarafından bu maddeye göre re’sen tahakkuk ve tebliğ edilen prim borcuna karşı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde, ilgili Kurum ünitesine itiraz edebilir.

1.2. SGK Tarafından Düzenlenen Prim Borcuna İtiraz Yeri: Prim Tahakkuk İtiraz Komisyonu

SGK tarafından re’sen düzenlenen prim tahakkuklarına itiraz merci Kanun’da “ilgili ünite” olarak gösterilmiş ise de borcu düzenleyen ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü veya Merkezi’ne başvuru gerçekleştirmek de yeterli olacaktır. İlgili ünite olarak kastedilen ve Kurum içi yapılanmada “prim tahakkuk itiraz komisyonu” tarafından itirazların karara bağlandığı görülmektedir.

1.3. Prim Borcuna İtiraz Tahsil İşlemlerini Durdurur

Kanuni düzenlemeye göre işveren tarafından yapılan itirazlar, Kurum’un tahsilat işlemlerini / icra takibini durdurur. Kurum itiraz hakkında karar vermeden prim borcu kesinleşmeyeceğinden, herhangi bir haciz işlemi yapılamaz.

1.4. Prim Borcuna İtirazın Reddedilmesine Karşı Dava Açma Süresi: 1 AY

İtirazın reddi halinde, işveren kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde yetkili iş mahkemesine başvurabilir. Bir aylık süre ret cevabının ilgiliye tebliğden başlayacaktır.

1.5. Prim Borcuna İtirazın Reddedilmesi Halinde Dava: İş Mahkemesi Görevlidir

İtirazın reddi halinde, işveren kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde yetkili iş mahkemesine başvurabilir. Yetkili mahkemeye başvurulması, prim borcunun takip ve tahsilini durdurmaz. ( 5510. S. Kanun madde 86/7 ) Düzenleme gereği dava açmak Kurum’un takip işlemlerini durdurmayacağından ihtiyati tedbir talep edilmesi gerekir.

1.6. Prim Tahakkuk İşleminin İptali Davası Açmadan Önce SGK'ya Başvuru Zorunlu Değil

7036 s. Kanun'un 4. Maddesi gereği SGK aleyhine açılacak davalarda, davadan evvel Kurum'a başvuru zorunluluğu bulunmaktadır. Fakat SGK'ya başvuru zorunluluğunun istisnaları bulunmaktadır. Bunlardan biri de prim tahakkukunun iptali davasıdır. SGK’ya başvuru zorunluluğunun bulunmadığı diğer davalar hakkında bilgi almak için tıklayınız.

1.7. SGK Prim Tahakkuk Borcunu İndirimli Ödeme ve Dava Yolu

Hakkında re’sen prim tahakkuku düzenlenenlerin, idari para cezalarında olduğu gibi indirimli ödeme şansı bulunmamaktadır. Bu nedenle indirimli ödeme yapıp dava açma şeklinde bir yöntemin kullanılması mümkün değildir.

2- SGK Prim Tahakkukuna İtiraz Süresinin Kaçırılması - İtiraz Süresi Kaçırılırsa Hangi Dava Açılır? Ne Yapılabilir?

SGK tarafından düzenlenen prim tahakkukuna bir aylık süresinde itiraz edilmemesi halinde prim borcu kesinleşmiş olur. Kesinleşme üzerine SGK tarafından 6183 sayılı Kamu Alacakları Kanunu gereğince ödeme emri düzenlenir ve işverene tebliğ edilir. Bu ödeme emrinin ilgiliye tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde İş Mahkemesi'nde ödeme emrine itiraz davası açılması mümkündür. (5510 s. K. Madde 89) ( 6183 s. K. Madde 35 )

Sonuç

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından denetim veya çeşitli belgeler ile primlerin eksik ödendiği veya sigortasız işçi çalıştırıldığı tespit edilebilir. Bu durumlarda kurum önce işveren bildirimde bulunup bir ay içinde eksik bildirimlerin tamamlanmasını ister. Aksi halde Kurum re’sen prim tahakkuku düzenler ve işverene bildirir. Kurum tarafından belirlenen sigorta primleri borcuna bir ay içinde itiraz edilebilir. İtiraz Kurum’a yapılır. Kurum’un prim tahakkukuna itirazı reddetmesi halinde ret kararının bildiriminin ardından bir ay içinde iş mahkemesinde dava açılması gerekir.

Daha fazla bilgi, hukuki danışmanlık ve sorularınız için Whatsapp hattımızdan veya e-mail yoluyla bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz. 21.12.2020

Kadir Uyanık

Av. Kadir Uyanık

Yazar, İzmir Barosu'na kayıtlı Avukat olup, aynı zamanda Ticaret Hukuku alanında yüksek lisans eğitimi görmektedir. Çalışmalarını Ticaret Hukuku ve Şirketler Hukuku alanında yoğunlaştırmıştır.